Diensten - 294806-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Luleå: Diensten voor e-leren

2019/S 120-294806

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Luleå tekniska universitet Universitetsområdet Porsön
Nationaal identificatienummer: 202100-2841
Plaats: Luleå
NUTS-code: SE332
Postcode: 971 87
Land: Zweden
Contactpersoon: Erik Kling
E-mail: erik.kling@ltu.se
Telefoon: +46 920491038

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ltu.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produktion av e-learning

Referentienummer: LTU-690-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80420000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser produktion av e-learning. Detta omfattar följande tjänster:

— Framtagande av webbaserade lärmoduler och hela utbildningar

— Projektledning och rådgivning

— Mediaproduktion

— Manusframställning

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser produktion av e-learning. Detta omfattar följande tjänster:

— Framtagande av webbaserade lärmoduler och hela utbildningar

— Projektledning och rådgivning

— Mediaproduktion

— Manusframställning

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129651
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Produktion av e-learning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Autotech Teknikinformation Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556409-5353
Postadres: Servicegatan 1
Plaats: Skellefteå
NUTS-code: SE332
Postcode: 931 76
Land: Zweden
E-mail: tommy.lundstrom@autotech.se

Internetadres: www.autotech.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 292 850.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadres: Skeppsbrogatan 43
Plaats: Luleå
Postcode: 972 31
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefoon: +46 920295490
Fax: +46 920220459

Internetadres: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019