Diensten - 294809-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wieliczka: Installatie van lijntelefonie-uitrusting

2019/S 120-294809

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka
32-020
Polen
Contactpersoon: Maciej Trąbka
Telefoon: +48 12278-71-11
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Fax: +48 12278-71-10
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopalniawieliczka.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka Akcyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Górnictwo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie modernizacji systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemu dyspozytorskiego w ruchu zakładu Górniczego Kopalnia Soli "Wieliczka"

Referentienummer: KSW/2019/TEM/24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do wykonania modernizacji systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemu dyspozytorskiego w ruchu zakładu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., zwanej dalej jako „modernizacja”, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem wykonawczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy i załączniku nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 280 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32524000
45314310
45314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wieliczka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się,

Za wynagrodzeniem, do wykonania modernizacji systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemu dyspozytorskiego w ruchu zakładu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., zwanej dalej jako „modernizacja”, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem wykonawczym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie projektu wykonawczego,

2) zabudowę systemu telekomunikacyjnego pełniącego rolę systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej posiadającego dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

3) zabudowę urządzeń centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej,

4) wykonanie okablowania i montaż urządzeń stacyjnych, w tym wymianę wyposażenia przełącznicy PGI oraz przełącznicy PG,

5) dostawę i montaż 200 szt. aparatów systemowych,

6) demontaż urządzeń centrali telefonicznej ERICSSON typu MD110,

7) demontaż urządzenia telefonii iskrobezpiecznej UTI,

8) zabudowę urządzeń systemu łączności alarmowo – rozgłoszeniowej, posiadającego dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o pojemności 300NN,

9) dostawę 280 szt. telefono – sygnalizatorów dołowych,

10) demontaż zintegrowanego systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej

I alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR/SAT,

11) zabudowę urządzeń systemu łączności dla kierowania akcją ratowniczą,

12) zabudowę układu zasilania gwarantowanego dla urządzeń centrali i dyspozytorni w oparciu o siłownię prądu stałego oraz siłownię prądu zmiennego,

13) włączenie do układu zasilania gwarantowanego urządzeń centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu,

14) likwidację dotychczasowego układu zasilania gwarantowanego urządzeń centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu,

15) wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z adaptacją istniejących pomieszczeń,

16) wykonanie i wyposażenie dodatkowego stanowiska wyniesionego dla obsługi centrali i dyspozytora ruchu w pomieszczeniu budynku G,

17) wykonanie dokumentacji powykonawczej, dodatków do dokumentacji podstawowej i uzyskanie pozwoleń na oddanie do ruchu urządzeń centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i urządzeń dyspozytorni zakładowej, wydanych przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego,

18) zabudowa kabla światłowodowego (wraz z osprzętem) relacji Centrala telefoniczna ↔ Serwerownia Główna C-1.

3. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty budowlane (z wyłączeniem osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad robotami oraz osób dozoru ruchu zakładu) oraz osób wykonujących czynności w zakresie instalacji urządzeń wyłącznie na podstawie umów o pracę.

2. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować charakter zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego wezwania.

3. Udokumentowanie charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 może nastąpić według wyboru Zamawiającego szczegółowo opisanego we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ, wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy umieszczonych na stronie www.kopalniawieliczka.eu

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-162672
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Wykonanie modernizacji systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemu dyspozytorskiego w ruchu zakładu Górniczego Kopalnia Soli "Wieliczka"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Centrum Naukowo – Przemysłowe EMAG S.A.
ul. Karoliny 4
Katowice
40-189
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SEVITEL Sp. z o.o.
ul. Leopolda 29
Katowice
40-189
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
COMFORTEL Sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 9b
Tychy
43-100
Polen
NUTS-code: PL22C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 285 309.55 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 280 300.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 179 ustawy – przepisy wspólne,

2) art. 180 – 198 ustawy – odwołania,

3) art. 198a – 198g ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019