Usluge - 294810-2018

07/07/2018    S129

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2018/S 129-294810

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
Telefon: +385 16515161
Telefaks: +385 16515100

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.arz.hr

Adresa profila kupca: www.arz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova

Referentni broj: 60-V-17/12
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 656 600.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Koncesijsko područje Autoceste Rijeka-Zagreb d.d., sukladno točki A.1. Projektnog zadatka.Mjesto isporuke svih dokumenata vezanih uz predmet nabave je na adresi Naručitelja, Širolina 4, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izrada glavnih i izvedbenih projekata za zaštitu od buke, provedba kompletnih upravnih postupaka sa ishođenjem građevinske dozvole (rekonstrukcija i dogradnja) te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji koji su sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvalifikacije i iskustvo osoblja koje će biti angažirano na izvršenju predmetnog ugovora / Ponder: 20 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 207-428244
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/07/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Gark konzalting d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 63460640304
Poštanska adresa: Savezne Republike Njemačke 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: kruno@konzalting.com
Telefon: +385 16658240
Telefaks: +385 16658241
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 052 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 656 600.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 591 050.00 HRK
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Izrada elaborata zaštite od buke

Geodetski radovi

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, Koturaška cesta 43, IV kat., sukladno uvjetima propisanim u Dio četvrti, Pravna zaštita ZJN-a 2016. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DON-a,

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3) objave izmjene DON, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON-a te na postupak otvaranja ponuda,

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Tehnički sektor i EU projekti
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/07/2018