Diensten - 294810-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Wageningen: Opleidingsdiensten

2019/S 120-294810

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wageningen University & Research
09215846
Postbus 59
Wageningen
6700 AB
Nederland
Contactpersoon: Michiel van Otterloo
Telefoon: +31 317482243
E-mail: michiel.vanotterloo@wur.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wur.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110311

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opleidingsmakelaar

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdrachtgever zoekt een opleidingsmakelaar voor in eerste instantie het open opleiding- en cursusaanbod die fungeert als tussenschakel tussen opdrachtgever en de aanbieders van opleidingen en die in opdracht van opdrachtgever opleidingen voor medewerkers inkoopt, waarbij de makelaar onder meer zorg draagt voor:

— het beschikbaar stellen van een (zowel Nederlands als Engelstalige) online opleidingscatalogus,

— het maken van prijs- en kortingsafspraken met opleidingsinstituten, voor in eerste instantie het open opleiding- en cursusaanbod,

— het aanmelden van deelnemers bij opleidingsinstituten,

— het uitzetten van opleidingsvragen op de opleidingsmarkt,

— een helpdesk voor het zoeken en boeken,

— de administratieve, contractuele en factuurafhandeling.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever zoekt een opleidingsmakelaar voor in eerste instantie het open opleiding- en cursusaanbod die fungeert als tussenschakel tussen opdrachtgever en de aanbieders van opleidingen en die in opdracht van opdrachtgever opleidingen voor medewerkers inkoopt, waarbij de makelaar onder meer zorg draagt voor:

— het beschikbaar stellen van een (zowel Nederlands als Engelstalige) online opleidingscatalogus,

— het maken van prijs- en kortingsafspraken met opleidingsinstituten, voor in eerste instantie het open opleiding- en cursusaanbod,

— het aanmelden van deelnemers bij opleidingsinstituten,

— het uitzetten van opleidingsvragen op de opleidingsmarkt,

— een helpdesk voor het zoeken en boeken,

— de administratieve, contractuele en factuurafhandeling.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Breedte opleidingsaanbod / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Functionaliteiten online opleidingscatalogus / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Waarborgen rond tarieven / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Evaluatiemogelijkheden / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Partnership / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-081165
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PJA Online bv
Eindhoven
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 012 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019