Usługi - 294842-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 143-294842

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urzadzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie WZMiUW Oddział Warszawa – 4 części.

Numer referencyjny: ZP 5-UW/W - 4208/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim, oraz Inspektoratu w Wołominie w Oddziale WZMiUW w Warszawie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 260 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie rzeki Utrata w km 57+500 – 57+800

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nadarzyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne plantowanie powierzchni skarp;

zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi;

ułożenie geowłókniny;

wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek 3x20 cm;

humusowanie skarp z obsiewem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie rzeki Rokitnica Nowa w km 0+000 – 2+000

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Błonie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rzeki,

wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp rzeki,

ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki,

wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki,

hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Sierakowski w km 2+530 – 7+975

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Radzymin, powiat wołomiński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów rzadkich twardych z dna;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków na skarpach;

ręczne usuwanie namułu z cieków;

oczyszczenie z namułu przepustów rurowych;

likwidacja przetamowań z gałęzi i innych nieczystości z transportem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czarna w km 24+350-30+350, 32+300 – 34+200

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wołomin i Poświętne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów z pasa eksploatacyjnego i skarp;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach;

oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos);

odmulanie mechaniczne;

mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych cieków;

mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw zdeformowanych skarp rzeki;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami obejmującymi swym zakresem:

wykonanie opasek wielokiszkowych, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, humusowanie skarp z obsiewem – część 1

ręczne wykoszenie porostów z powierzchni płaskich i skarp dotyczy części 2 i 3 zamówienia;

mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp pasa eksploatacyjnego, odmulanie mechaniczne dna cieku wraz z rozplantowaniem, mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw zdeformowanych skarp rzeki cz. 4

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem opisanym w wytycznych wykonania i odbioru robót (zał. 3 do SIWZ), niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

Cz. 1:

— ubijakiem spalinowym,

— koparko – spycharką lub spycharką,

Cz. 2

— koparką na podwoziu gąsienicowym z teleskopowym osprzętem do hakowania bądź inną koparką dostosowaną do pracy w warunkach panujących w te-renie.

Cz. 3

— koparką na podwoziu gąsienicowym;

— spycharką na podwoziu gąsienicowym;

— kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku kołowym;

— piłą łańcuchową spalinową;

— ciągnikiem kołowym.

Cz. 4

— koparką na podwoziu gąsienicowym

— spycharką na podwoziu gąsienicowym

— kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku kołowym

— piłą łańcuchową spalinową

— ciągnikiem kołowym.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa pok. nr 10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017