Diensten - 294848-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Salisbury: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 120-294848

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Salisbury NHS Foundation Trust
Postadres: Odstock Road
Plaats: Salisbury
NUTS-code: UK
Postcode: SP2 8BJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Commercial Services
E-mail: simon.dennis@nhs.net
Telefoon: +44 1722336262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

Adres van het kopersprofiel: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Salisbury NHS Foundation Trust
Postadres: Odstock Road
Plaats: Salisbury
NUTS-code: UK
Postcode: SP2 8BJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Commercial Services
E-mail: simon.dennis@nhs.net
Telefoon: +44 1722336262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

Adres van het kopersprofiel: https://nhs.bravosolution.co.uk/nhs_collaborative/web/login.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AWARD — C2444 Health Education England — Pan London Nursing Associate Apprenticeship Framework

Referentienummer: C2444
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Salisbury managed procurement services, part of Salisbury NHS Foundation Trust, are acing on behalf of Health Education England to establish a Framework for the provision of nursing associate apprenticeship education, primarily in London but available to the rest of England. Responses are inviters from suitably qualified providers as listed in the invitation to tender documents. All enquiries and responses must be via SMPS' Bravo procurement portal only. Figures indicated are for year one of the programme, with an option to extend into future years only if funding becomes available.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 75 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

London or south east region, UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Salisbury NHSFT managed procurement services are establishing, on behalf of Health Education England, a framework for the provision of nursing associate apprenticeship education, primarily within London however open to Contracting Authorities from other regions to access. Acceptance onto the framework is by verification of the pass/fail questions on the quality response document published on Salisbury's Bravo procurement portal. Only responses submitted via that portal by the closing date will be accepted. Award of business may be by further competition or direct award.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality rating specified in procurement documents / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134203
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

C2444 Health Education England — Pan London Nursing Associate Apprenticeship Framework

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anglia Ruskin University
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UKF
Postcode: CB1 1PT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BPP University
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bucks New University
Plaats: High Wycombe
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

City, University of London

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: City, University of London
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coventry University
Plaats: Coventry
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kingston University
Plaats: Kingston on Thames
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: London South Bank University
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Middlesex University
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Solent University
Plaats: Southampton
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Open University
Plaats: Milton Keynes
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The University of West London
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: University of Derby
Plaats: Derby
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: University of East London
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: University of Greenwich
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C2444
Benaming:

Nursing Associate Apprenticeships, Pan London NA Framework, Health Education England

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: University of Hertfordshire
Plaats: Hatfield
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The following Contracting Authorities are entitled to place orders:

Salisbury NHS Foundation Trust and all bodies listed below:

Central Government Departments, Local Government and Public Corporations that can be accessed at the Public Sector Classification Guide:

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/uksectoraccounts/datasets/publicsectorclassificationguide

Please note Central Government departments may be subject to Government Digital Service approval before using the Framework Agreement.

Local Authorities (England and Wales)

http://www.local.gov.uk/digital-councils/connect/a-z-councils-online

www.ubico.co.uk

NDPBs

https://www.gov.uk/government/organisations

National Parks Authorities

http://www.nationalparks.gov.uk/

Educational Establishments in England and Wales, maintained by the department for children, schools and families including schools, universities and colleges but not independent schools

http://www.education.gov.uk/edubase/home.xhtml

Police Forces in the United Kingdom

https://www.police.uk/contact/force-websites/

police forces and special police forces in the United Kingdom, and/or police and crime commissioners (as defined by the Police Reform and Social Responsibility Act 2011) and/or the police authorities (as defined in the Police Act 1964, Police Act 1996, Serious organised crime and police Act 2005, Police and Justice Act 2006, police, public order and criminal justice (Scotland) Act 2006), and other relevant legislation for the constituent parts of the United Kingdom, for their respective rights and interests

fire and rescue services in the United Kingdom.

http://www.fireservice.co.uk/information/ukfrs

http://www.nifrs.org/areas-districts/

http://www.firescotland.gov.uk/your-area.aspx

NHS Bodies England

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AcuteTrustListing.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CCGListing.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/MentalHealthTrustListing.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CareTrustListing.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AreaTeamListing.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/SpecialHealthAuthorityListing.aspx

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/OtherListing.aspx

Hospices in the UK

https://www.hospiceuk.org/about-hospice-care/find-a-hospice?gclid=CPLU3cD7zdECFdaRGwodNeoDyw

Registered Social Landlords (Housing Associations)

https://www.gov.uk/government/publications/current-registered-providers-of-social-housing

Third Sector and Charities in the United Kingdom

http://www.charitycommission.gov.uk/find-charities/

http://www.oscr.org.uk/search-charity-register/

http://www.charitycommissionni.org.uk/charity-search/

Citizens Advice in the United Kingdom

http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.htm

www.cas.org.uk

http://www.citizensadvice.co.uk/

Scottish Public Bodies

The Framework Agreement will be available for use by any Scottish Public Sector Body: the Authority; Scottish Non-Departmental Public Bodies; offices in the Scottish Administration which are not ministerial offices; cross-border public authorities within the meaning of section 88(5) of the Scotland Act 1998; the Scotland Office; the Scottish Parliamentary Corporate Body; councils constituted under section 2 of the Local Government, etc. (Scotland) Act 1994 (except where they are acting in their capacity as educational authority); Scottish joint fire boards or joint fire and rescue boards; Scottish joint police boards or any successor National Police or Fire Authority; Scottish National Park authorities, bodies registered as social landlords under the Housing (Scotland) Act 2001, Scottish health boards or special health boards, Student Loans Company Ltd, Northern Lighthouse Board, further or higher education institutions being fundable bodies within the meaning of section 6 of the Further and Higher Education (Scotland) Act 2005 any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of t

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Salisbury NHSFT
Plaats: Salisbury
Postcode: SP5 4BP
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Salisbury NHSFT
Plaats: Salisbury
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Salisbury NHSFT
Plaats: Salisbury
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2019