Suministros - 29485-2021

21/01/2021    S14

România-Târgu Mureș: Reactivi de laborator

2021/S 014-029485

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Număr naţional de înregistrare: 24014380
Adresă: Str. Bernady György nr. 6, județ Mureș
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540072
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Șandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefon: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitaljudeteanmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare reactivi: set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer

Număr de referinţă: 8
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 52 913.98 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89, Târgu Mureș).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer. Setul cuprinde 130 de pozitii pozitii. Detaliat in caietul de sarcini.

Cuantum garantie de participare: 5 477,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 038-089360
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1900
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare reactivi: set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020335
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 028 207.84 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 37 512.39 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC-314
Titlu:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa „Anestezice 19 loturi”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020335
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 028 207.84 RON
Oferta cea mai scăzută: 961 470.84 RON / Cea mai ridicată ofertă: 961 470.84 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2458
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare reactivi: set reactivi imunohistochimie compatibil 100 % sau echivalent cu automatul BenchMark GX Stainer

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020335
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 028 207.84 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 401.59 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean Mureş – Compartimentul contencios
Adresă: Str. Bernady György nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540061
Țară: România
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefon: +40 365882576
Fax: +40 265230003
Adresă internet: http://www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021