Dostawy - 294857-2020

Submission deadline has been amended by:  359314-2020
25/06/2020    S121

Polska-Katowice: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

2020/S 121-294857

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-098
Państwo: Polska
E-mail: bzp@katowice.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.katowice.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infr. teleinformat. i audiowizualnej w Hali Spodek. Cz. I: modernizacja infr. teleinformat. w Hali Spodek. Część II: dostawa i uruchomienie syst. audiowizualnego wraz z infr. zarzadzającą

Numer referencyjny: BZP.271.1.55.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia: modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i audiowizualnej w Hali Spodek. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach:

— część I: modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Hali Spodek,

— część II: dostawa i uruchomienie systemu audiowizualnego Hali Spodek wraz z infrastrukturą zarządzającą.

Szczegółowy zakres prac określa:

a) program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 4a – część I, 4b – część II do SIWZ);

b) projekt umowy (załącznik nr 3a – część I, 3b – część II do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Hali Spodek

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
32421000 Okablowanie sieciowe
32415000 Sieć ethernet
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
48215000 Pakiety oprogramowania dla programujących pracę w sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostarczenie pełnej dokumentacji analizy przedwdrożeniowej i IBWR;

2. wykonanie dokumentacji;

3. uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i decyzji konserwatora zabytków na realizację powyższych prac;

4. prace budowlane, montażowe i instalacyjne;

5. dostawa i instalacja urządzeń;

6. konfiguracja sieci;

7. dostarczenie dokumentacji użytkowej;

8. przeprowadzenie odbiorów;

9. przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego personelu Zamawiającego z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów;

10. przeprowadzenie odbioru końcowego.

Szczegółowy zakres prac określa:

a) program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 4a – część I do SIWZ);

b) projekt umowy (załącznik nr 3a – część I do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie gwarancji oraz subskrypcji (jeżeli są wymagane) / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie okresu dostawy względem harmonogramu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Wykonawca powinien wnieść wadium w wysok. 50 000 PLN.

2) Zamówienie należy zrealizować w ciągu maksymalnie 120 dni z uwzględnieniem terminów pośrednich.

Terminy realizacji poszczególnych etapów części I opisane są w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: dostawa i uruchomienie systemu audiowizualnego Hali Spodek wraz z infrastrukturą zarządzającą

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
32323100 Kolorowe monitory wideo
32351200 Ekrany
32422000 Elementy składowe sieci
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i uruchomienie systemu audiowizualnego Hali Spodek wraz z infrastrukturą zarządzającą.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie ekranu audiowizualnego LED i systemu zarządzania DS oraz deinstalacja starego ekranu wraz z infrastrukturą Hali Spodek w Katowicach.

Szczegółowy zakres prac określa:

a) program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 4b – część II do SIWZ);

b) projekt umowy (załącznik nr 3b – część II do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 50 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca powinien wnieść wadium w wysok. 40 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, winien przedłożyć:

1) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływ terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaśw. właściwej terenowej jedn. org. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświad. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) ośw. wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) ośw. Wyk. o braku wydania ostat. dec. admin. o narusz. obow. wynik. z przep. pr. pracy, ochr. środ. lub przep. o zab. społ. w – 24 ust. 5 pkt 7;

9) ośw. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

II. Wyk., który ma siedz. lub miejsce zam. poza ter. RP, składa dok. z uwzględnieniem zapisów sekcji VI.3 pkt III.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby wykonawca:

— dla części I:

a) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 2 000 000 PLN;

b) dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 1 000 000 PLN,

— dla części II:

a) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 000 000 PLN;

b) dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 800 000 PLN.

Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na obie części, to musi spełnić warunki oddzielnie dla każdej części (tj. posiadać polisę OC w wysokości minimum 3 000 000 PLN, oraz dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 1 800 000 PLN.

Uwaga! Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A), z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, przedłożenia:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6) Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn.

Część I:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi /dostawy w zakresie jn.:

— dwa zadania, o wartości min. 1 000.000 PLN brutto każde, przy czym przedmiotem każdego z nich była dostawa i instalacja oraz uruchomienie między innymi kablowej sieci przewodowej i urządzeń sieci przewodowej i bezprzewodowej w budynkach użyteczności publicznej lub halach komercyjnych o wysokości stropu co najmniej 12 m.

Część II:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie jn.:

— wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zadania o wartości min. 500 000 PLN brutto każde, polegające na dostarczeniu i instalacji oraz uruchomieniu ekranu audiowizualnego LED typu telebim, w obiektach widowiskowych, sportowych lub imprezach plenerowych, np. koncerty itp., o wysokości ekranu min. 3 m.

Zamawiający uzna na potwierdzenie spełnienia ww. warunku tylko zadania zakończone lub zadania będące w trakcie realizacji, jeśli zakończyła się faza wdrożenia.

W przypadku wykon. wspólnie ubiegaj. się o udziel. zamówienia Zamaw. nie dopuszcza, by Wykon. spełniali powyższy warunek łącznie, tj. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykon. wspólnie ubiegających się o udziel. zamówienia.

Uwaga – opis uwagi w dokumentacji przetargowej;

b) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadcz. oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

— część I:

1) kierownik projektu, posiadający certyfikat jednej z metodyk klasycznych prowadzenia projektu, np. Prince2, oraz mający doświadcz. w prowadzeniu min. 1 projektu branży informatycznej wraz z wdrożeniem zaawansowanej sieci WiFi o ilości AP min. 100 szt.;

2) architekt rozwiązań sieciowych posiadający co najmniej 5-letnie doświadcz. zawodowe w zakresie projektowania i wdrożeń systemów informatycznych, w tym udział w co najmniej 1 projekcie obejmującym projektowanie i dostawę z wdrożeniem systemów sieciowych sieci LAN i WIFI w obiekcie sportowym lub obiekcie imprez masowych, o wartości min. 1 000 000 PLN;

3) specjalista ds. okablowania sieciowego – osoba posiadająca co najmniej 4-letnie doświadcz. zawodowe w budowie sieci strukturalnych w technologii Ethernet oraz sieci światłowodowych w technologii SM o przepustowościach 10 Gbit dla co najmniej 5 traktów i 100 PEL;

4) specjalista ds. sieci i planowania radiowego – osoba posiadająca min. 5-letnie doświadcz. w budowie sieci LAN/WAN i WiFi, w tym udział w co najmniej 1 projekcie o wartości min. 1 000 000 PLN.

Uwaga – opis uwagi w dokumentacji przetargowej,

— część II:

1) projektant konstrukcji z:

— min. 5 lat doświadcz. w projektowaniu konstrukcji,

— min. 5 lat doświadcz. w projektowaniu konstrukcji w zakresach opartych na technologiach estradowych (scenicznych),

— znajomość projektanta w stopniu min. średniozaawansowanym oprogramow. Generative Design Autodesk lub równoważnego – projekty wzorcowe do wglądu potwierdz. stopień znajomości oprogramowania;

2) specjalista do obsługi technicznej telebimów, band reklamowych w technologii LED – tj. osoba posiadająca co najmniej 3-letnie dośw. w obsłudze systemów w technologii LED;

3) osoba posiad. uprawnienia inspektora budowlanego w zakresie wykonawstwa konstrukcji ogólnobudowlanych oraz doświadcz. w branży konstrukcji estradowych (scenicznych) – min. 5 lat;

4) projektant, posiad. uprawnienia budowlane do projektowania w specjaln. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

5) kierownik robót elektrycznych – posiad. uprawn. budowlane elektryczne oraz uprawn. eksploatacyjne i dozorowe E1/D1 do 1 kV.

Zamaw. dopuszcza, by jedna ze wskazanych osób pełniła co najwyżej 3 różne funkcje wymienione w ppkt 1–4 powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, przedłożenia:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga: na wykazie należy podać doświadczenie osób wynikające z pkt 16 pkt 2.b SIWZ;

3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga przesłania w szczególności:

a) opisów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego; poprzez opisy Zamawiający rozumie – karty katalogowe zaoferowanych urządzeń, dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowany sprzęt wymagań opisanych w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiana postanowień umowy

1) Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorach umów – załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.

2) Wszelkie zmiany treści umów wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Zamawiający zapewnia transmisję on-line z otwarcia ofert. Otwarcie ofert on-line dostępne będzie pod adresem https://zp.katowice.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wyk. zobow. jest złożyć w term. składania ofert:

1) ofertę na form. oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stan. zał. do SIWZ.

a) Oferta musi być napisana w j. polskim, sporz. w formie elektronicznej pod rygorem nieważności – opatrzona kwalifik. podpisem elektron. przez osobę upoważnioną.

b) Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający – https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

Na formularz oferty składa się formularz oferty generowany przez platformę e-Zamawiający oraz zał. nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w treści obu oświadczeń, za wiążącą Zamawiający uzna treść zał. nr 1 do SIWZ;

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykon.: nie podlega wykluczeniu z postępowania – spełnia warunki udziału w postępow. w formie jednolitego dok. – JEDZ/ESPD (w formie określonej w pkt 21SIWZ – w postaci elektr. opatrz. kwalifik. podpisem elektron. –zaleca się 1 odrębny plik dla każdego JEDZ);

3) jeśli Wykon. będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiąz. tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

4) dowód wniesienia wadium;

5) informacja dot. oferowanego sprzętu stanow. zał. nr 1a do oferty;

6) pełnomocnictwa:

a) w przyp. podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty dołącza się pełnomocnictwo opatrzone kwalifik. podpisem elektron. – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa;

b) w przyp., gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – wykon. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentow. w postępow. i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanow. pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawc. wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocn. winno być opatrzone kwalifik. podpisem elektron. – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa;

7) w przyp. polegania na zdolnościach innego podmiotu, do oferty należy dołączyć zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykon. niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, opatrzone kwalifik. podpisem elektron. – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego zobowiązania.

Wyk, w term. 3 dni od dnia zamieszcz. na platformie inf., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zam. ośw. o przynależności lub braku przyn. do tej samej grupy kapita., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

II. Ośw., o którym mowa w pkt 18.2 SIWZ, wyk. składa wraz z ofertą w formie jedn. dok. sporz. zgodnie z wzorem stand. formularza określ. w rozporz. wyk. Kom. Europ. wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrekt. 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrekt. 2014/25/UE. Dok. należy przygot. zgodnie z pkt 21 SIWZ.

III. Jeżeli wyk. ma siedz. lub miejsce zam. poza teryt. RP, zamiast dok., o których mowa w pkt 49 SIWZ składa następ. dok.:

1) pkt 48 pkt 1 SIWZ (inf. z KRK –skł. inf. z odpow. rejestru albo, w przypadku braku takiego rej., inny równoważny dok. wydany przez wł. org. sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedz. lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dot. inf. albo dok., w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dok. powinien być wyst.y nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. term. skład. ofert;

2) pkt 48 pkt 2–4 – składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym wyk. ma siedz. lub miejsce zam., potw. odpow., że:

a) (inf. z US i ZUS) – nie zalega z opł. podatków, opłat, skład. na ubezp. społ. lub zdr. albo że zawarł poroz. z wł. org. w spr. spłat tych należ. wraz z ewentualn. odsetkami lub grzywnami, w szczególn.i uzyskał przewid. prawem zwol., odrocz. lub rozł. na raty zaleg. płatn. lub wstrzym. w całości wyk. decyzji właści. org. Dok. te powinny być wystaw. nie wcześni niż 3 mies. przed upł. skład. ofert;

b) KRS lub ewidencja – nie otwarto jego likwid. ani nie ogł. upadłości. Dok. ten powinien być wystaw. niż 6 mies. przed upł. ter. skł. ofert.

IV. Zam. w przedm. post. nie przew. udziel. zam. z art. 67.1.7.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020