Services - 294874-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 143-294874

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szrm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl;
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dok. projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru aut. w zakresie budowy bud. komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zad. inwest. pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej.

Numer referencyjny: RZP-II-WI/16/DZP-1/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi i naziemnymi, usługami (handel, biura, usługi nieuciążliwe) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/4, 28/5, 96, 84 (w części), 85 (w części), 86, 6/2, 6/4, 4/13 (w części) z obrębu 3-07-16 położonych przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Króla Maciusia w Warszawie oraz pod wjazdy i infrastrukturę na dz. ew. nr 30/18, 30/19, 30/21, 30/22, 4/13 (w części), 30/3, 30/20 z obrębu 3-07-16.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.),

2) Projekt rozbiórki istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.),

3) Dokumentację geotechniczną (w 3 egz.),

4) Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku komunalnego przy ul. Korkowej (w 3 egz.),

5) Projekt budowlany (w 6 egz.),

6) Projekty wykonawcze (w 6 egz.),

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.),

8) Przedmiary robót (w 6 egz.),

9) Kosztorysy inwestorskie (w 4 egz.),

10) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów,

11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.

4. Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie:

1) papierowej w ilościach jw.

2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentację geotechniczną, koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),

b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath),

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf),

3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia:

1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) inwentaryzacja istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentacja geotechniczna, koncepcja architektoniczno – urbanistyczna – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

b) projekt budowlany – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunków:

1) Posiada doświadczenie: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków zamieszkania zbiorowego*** o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m².

2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:

a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej;

b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej;

g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone.

Informacje dodatkowe:

1. Odnośnie warunku określonego w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 1

Uwaga:

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu, a także odbudowę rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

*** Przez „budynek zamieszkania zbiorowego” Zamawiający rozumie – zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w § 3 pkt 5 Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

2. Odnośnie warunku określonego w Rozdziale XVI ust. 3 pkt. 2

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), Sala konferencyjna, pokój nr 12.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Inne dokumenty niewymienione w Rozdziale XVIII.SIWZ

Wykonawca składając Ofertę musi do tej oferty załączyć:

1) Wypełniony druk „Oferta” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).

3) Wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – zwierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnienie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego Wykonawcy.

W odniesieniu do podmiotów trzecich:

— JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udział w postępowaniu,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie jakim Wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego,

— dotyczy zarówno sytuacji gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

W odniesieniu do podwykonawców:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania. Zamawiający nie będzie wymagał odrębnego formularza JEDZ dla podwykonawcy oraz nie będzie weryfikował/badał podstaw wykluczenia wskazanych podwykonawców.

Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia JEDZ udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

4) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.

5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

6) Zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy zrealizuje usługę, której dotyczą wskazane zdolności w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a na których to zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do stosownych warunków udziału w postępowaniu.

7) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2017