Diensten - 294876-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 120-294876

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Senaatti-kiinteistöt
Nationaal identificatienummer: 0988084-1
Postadres: PL 237
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI
Postcode: 00530
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@senaatti.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.senaatti.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ohjelmistorobotiikan asiantuntijapalvelut ja lisenssit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen käyttöön tuleva asiantuntijapalvelu kohdistuen UiPath-teknologialla toteutettujen ohjelmistorobottien toteutukseen, käyttäjien koulutukseen sekä ylläpitoon. Lisäksi hankintaan sisältyy UiPath-lisälisenssien hankintaa. Robotisoitavat kohteet tulevat alustavan arvion perusteella liittymään erityisesti taloushallinnon sovelluksiin ja toimintoihin. Palvelu tulee tarjota suomen kielellä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72200000
72212100
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kuvaus hankinnan kohteesta esitetään tarjouspyynnön liitteessä 2 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-085966
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ohjelmistorobotiikan asiantuntijapalvelut ja lisenssit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Efima Oy
Nationaal identificatienummer: 2250123-6
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1
Postcode: 00100
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019