Diensten - 294882-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Koel- en ventilatie-uitrusting

2019/S 120-294882

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glasgow Caledonian University
70 Cowcaddens Road
Glasgow
G4 0BA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1413313578
E-mail: procurement@gcu.ac.uk
NUTS-code: UKM82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gcu.ac.uk/procurement

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00195

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Maintenance and Repair of Air Conditioning and Comfort Cooling Plant

Referentienummer: 2019/S062-144308
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance and repair of air conditioning and comfort cooling equipment.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 57 480.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM82
Voornaamste plaats van uitvoering:

Glasgow

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maintenance and repair of air conditioning/comfort cooling equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service delivery / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Risk Assessments and method statements / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainable procurement / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Business continuity / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Phase out and exit strategy / Weging: 1
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: GC-FM-2019-03
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Celsius Cooling Ltd
Unit 16, Colvilles Park, Kelvin Industrial Estate
East Kilbride
G75 0GZ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM95
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 480.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:587504)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Glasgow Caledonian University
70 Cowcaddens Road
Glasgow
G4 0BA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1413313578

Internetadres: http://www.gcu.ac.uk/procurement

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019