Services - 294894-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 143-294894

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
Ustrzyki Dolne
38-700
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 134611033
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne – II postępowanie.

Numer referencyjny: ZGS.270.1.11.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej i pozostałej (zwanej dalej również „dokumentacją” lub „dokumentacją projektową”), wymaganej odrębnymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych dla obiektów:

a) dwa zbiorniki retencyjne oraz bystrze Uherce Mineralne; b) zbiornik retencyjny Puchary; c) zbiornik retencyjny Żłobek i d) zbiornik bezodpływowy Bukowina,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizację obiektów, cel realizacji zamówienia oraz funkcję jaką winny spełniać obiekty zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami.

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.; dalej „ustawa”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 725.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne: leśnictwa Żuków, Leszczowate, Żłobek i Teleśnica.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów, wskazanych w sekcji II.1.4) ogłoszenia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego robotami budowlanymi, wykonywanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 etapów wyspecyfikowanych i opisanych w rozdz. III SIWZ. Skrócony opis etapów zawiera sekcja III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389),

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dnia 10.7.2003 r. nr 120 poz. 1126),

5) Ustawą z dnia 7.7.1994 – Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250),

6) Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

7) Wytycznymi zawartymi w opracowaniu „PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej – Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” część nr I i nr II – niniejsze dokumenty stanowią załącznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25.11.2016 r.

Wytyczne w postaci podręczników wdrażania projektu (dwie części) dostępne są na stronach internetowych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (inki do stron podane w SIWZ)

8) innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy (Kw) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego (Kz) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 280 725.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ze względu na brak stosownego miejsca w niniejszym ogłoszeniu w tej sekcji Zamawiający zamieszcza informacje dot. wymagań wobec wykonawców działających w formie spółki cywilnej i wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.3) ogłoszenia oraz w rozdz. V ust. 4 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania:

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

c) jednolity europejski dokument zamówienia (dalej „JEDZ”) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) dokumenty, o których mowa w sekcji VI.3) ust. 4 pkt 2) – 6) niniejszego ogłoszenia obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

4. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) ust. 4 pkt 3 i 4 niniejszego ogłoszenia należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu w tej sekcji zamieszczony zostaje skrócony opis etapów:

1. Etap nr 1: 1) wykonanie koncepcji budowy obiektu wraz z szacunkową wyceną kosztów jego realizacji. 2) uzgodnienia z właściwym organem ustanawiającym formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne. 3) uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.

4) pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych do każdego obiektu. 5) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robot budowlanych.

2. Etap nr 2: 1) uzyskanie decyzji na zniszczenie siedliska – art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) – jeśli będzie wymagane w porozumieniu z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne. 2) wykonanie dla obiektu pn. zbiornik retencyjny Puchary inwentaryzacji przyrodniczej przed realizacją inwestycji zgodnie z wytycznymi, zawartymi w SIWZ.

3. Etap nr 3: 1) operat wodno – prawny z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone w art. 131–132 ust. 4 Ustawy z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); 2) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego; 3) wyliczenie objętości retencjonowanej wody; 4) raport oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany); 5) sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie decyzji i pozwoleń wskazanych w SIWZ.

4. Etap nr 4: 1) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych w imieniu inwestora, 2) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ, 3) sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 4) wykonanie kosztorysów: nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich. 5) wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej (jeśli będzie wymagana) 1 egz., zawierającej: uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji, wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność; 6) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

5. Etap nr 5 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Ze względu na brak miejsca w tej sekcji Zamawiający zamieszcza informacje dot. dokumentów, składanych przez Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamiast dokumentów:

1) o których mowa w sekcji VI.3) ust. 4 pkt 2) – 4) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) o których mowa w sekcji VI.3) ust. 4 pkt 5 niniejszego ogłoszenia składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz w ust. 2 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 1 lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozostałej, wymaganej odrębnymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji dla zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody min. 0,50 ha.

2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji techniczno – budowlanej do projektowania śródlądowych budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) z potwierdzeniem jej uczestniczenia w zrealizowanym zamówieniu publicznym, polegającym na zaprojektowaniu urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, określającym, że usługa ta została wykonana należycie.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”; wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, złożonych przez Wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia tj. zrealizowania zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozostałej, wymaganej odrębnymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody min. 0,50 ha – informacje wymagane w Części IV lit. C wiersz nr 1b) JEDZ,

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje na temat nw. osób, które to informacje podać należy w Części IV lit. C wiersz nr 2 JEDZ: liczby osób, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji techniczno – budowlanej do projektowania śródlądowych budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) z potwierdzeniem jej uczestniczenia w zrealizowanym zamówieniu publicznym, polegającym na zaprojektowaniu urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, określającym, że usługa ta została wykonana należycie.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.

Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ (JEDZ należy złożyć wraz z ofertą),

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3. ust. 4 pkt 2) – 6) niniejszego ogłoszenia (rozdział VI ust. 1 pkt 3 – 11 SIZW).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % zaoferowanej ceny brutto.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, wskazanych w rozdz. XV SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne – ul. Rynek 6, 38 – 700 Ustrzyki Dolne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, określone w sekcji nr III.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 – 8 ustawy.

3. Wykonawca składa wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej ogłoszeniu i w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia w formularzu JEDZ w miejscach, zgodnie ze wskazaniem w rozdziale VI ust. 1 SIWZ.

4. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca składa:

1) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 ustawy oraz niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.,

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

6. Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawców, działających w formie spółki cywilnej zawiera sekcja III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

7. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, którzy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera sekcja III.1.2) niniejszego ogłoszenia w części pn. „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i w ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte zostały w przepisach art. 179 – 198g ustawy.

II. Informacje dodatkowe. Ze względu na brak miejsca w nieniniejszym ogłoszeniu w tej części Zamawiający zamieszcza informacje dot. wymogu wniesienia wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Formy wadium określa rozdz. VIII SIWZ. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PBS nr rachunku: 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001 z dopiskiem: „Wadium ZGS.270.1.11.2017”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017