Services - 294895-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 143-294895

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Ewa Goraj
Tel.: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szdw.kielce.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”.

Numer referencyjny: Postępowanie nr 51
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z nadzorem nad realizacją umowy zawartej w wyniku odrębnego postępowania na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zwanych w dalszej treści „Kontraktem” lub „Zadaniem” pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”.

Usługa obejmuje:

— zarządzanie i koordynacja realizacji inwestycji

— weryfikację dokumentacji projektowej

— pełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpraca w tym zakresie ze służbami ŚZDW w Kielcach oraz Instytucji Zarządzającej

— świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem.

Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru w ramach zamówienia zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą PB i PZP. Zamawiający wymaga, aby Kontrakt był realizowany przez zespół spełniający warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71540000
71530000
71520000
71630000
71244000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Inżynier Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie działał w zakresie obowiązków określonych w SIWZ oraz wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, PZP, aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca zobowiązuje się realizować cele promocyjne m.in. w zakresie oznaczenia dokumentacji zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Zakres robót budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim i kieleckim, gminie Łopuszno i Radoszyce. Zakres rozbudowy DW 728 rozpoczyna się na terenie powiatu koneckiego w miejscowości Radoszyce przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową (skrzyżowanie z DP 0473T) w istn. KM około 104+100 (proj. KM 4+146,00). Zakres prac w powiecie koneckim kończy się w istn. KM 113+100,00 (proj. 13+005,58). W powiecie kieleckim początek rozbudowy DW 728 rozpoczyna się w istn. KM 113+100,00 (proj. 13+005,58), kończy w miejscowości Łopuszno przy istn. skrzyżowaniu typu rondo (ul. Konecka, Przedborska, Włoszczowska), gdzie krzyżują się drogi DW 728 – DW 786 w istn. KM około 120+480,00 (proj. KM 20+151.50). Całkowita długość odcinków rozbudowy wynosi ok 16,005 km, w tym długość obwodnicy Czałczyna 2,266 km.

Zakres przedmiotu zam. obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach PFU i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GI.6220.02.07.2015 z dnia 30.9.2016 r., wydanej przez Wójta Gm. Łopuszno wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach zamówienia w razie konieczności należy także przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

W myśl art. 9 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. W ramach planowanego projektu zachodzi konieczność uzyskania następujących odstępstw od przepisów:

— brak minimalnej odległości między skrzyżowaniami,

— nienormatywne spadki podłużne DW 728 w rejonie ronda w msc. Łopuszno (ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu oraz ścisłą zabudowę w rejonie ronda, nie ma możliwości włączenia rozbudowywanej drogi woj. nr 728 do ronda pochyleniem podłużnym mniejszym niż 3 %),

— włączenie dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy bezpośrednio do DW 728.

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości pasa drogowego przy drodze woj. 728 z zastrzeżeniem, że należy przeprowadzić analizę zgodną z art. 7 ustawy o drogach publicznych i ich usytuowaniu (Dz.U. 1999 r. nr 43 poz. 430), bądź innych wynikających z rozwiązań autorskich wykonawcy.

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację proj. wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami bud. oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych,

zapewnienie nadzoru saperskiego.

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

Zakres realizacji zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1:

2.1) – lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2.2) – lit. b), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2.) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce tej. osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 8 „Wykaz usług” – (forma dokumentu oryginał), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 „Potencjał kadrowy” – forma dokumentu oryginał.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ (forma dokumentu oryginał).

3. Zamawiając oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

6. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli wykaże:

a) odpowiednie Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę zarządzania i nadzoru nad realizacją zadania polegającego na budowie lub rozbudowie drogi klasy minimum G o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN (brutto).

b) odpowiedni Potencjał kadrowy:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej:

1) Inżynier Kontraktu – 1 osoba

— Kwalifikacje – Wykształcenie wyższe techniczne;

— Doświadczenie zawodowe – doświadczenie na stanowiskach kierowniczych np.: Kierownik Budowy, Inżynier Kontraktu, Z-ca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Z-ca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent, Z-ca Inżyniera Rezydenta, w okresie od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (bądź odbioru końcowego) na co najmniej 1 kontrakcie w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości brutto co najmniej 20 mln PLN (brutto).

Inżynier nie może pełnić jednocześnie funkcji Inspektora nadzoru.

2) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru, Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych w okresie od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na min. 1 zadaniu inwestycyjnym dla drogi klasy min. G, na którym wartość robót drogowych wynosiła min. 30 mln PLN.

3) Inspektor ds. Rozliczeń – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w rozliczeniu co najmniej 1 inwestycji liniowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 3a Prawa budowlanego) od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie o wartość min. 20 mln PLN.

4) Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru, Kierownika budowy lub Kierownika robót mostowych w okresie od rozpoczęcia robót do zakończenia przy realizacji min. 1 inwestycji dotyczącej budowy obiektu inżynierskiego typu: most, wiadukt, estakada w klasie obciążeń A.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (wymienionych w pkt. 2, 3, 4) przez 1 osobę w więcej niż jednej branży nawet jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna, pokój nr 215.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.szdw.kielce.com.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców,

c) ceny, terminu wykonania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017