TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 294910-2017

28/07/2017    S143    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 143-294910

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
00-973
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Telephone: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka skarbu państwa
I.5)Main activity
Other activity: spółka skarbu państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych: Rozbudowa dworca kolejowego Poznań Garbary”.

Reference number: KIZ/2017/WNP-006386
II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Rozbudowa dworca kolejowego Poznań Garbary.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000
71248000
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Rozbudowa dworca kolejowego Poznań Garbary.

2. Zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową, stanowi Załącznik nr 2a do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

4. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 69
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zmianami), o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznych, które zostały wykonane w ramach jednego odrębnego zamówienia/umowy), przy czym wartość każdej wykazanej usługi nadzoru musi wynosić nie mniej niż 170.000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dwa zamówienia (umowy) na usługę nadzoru inwestorskiego muszą obejmować budynki objęte ochroną konserwatorską zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; ze zm.).

Zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań budowy lub przebudowy obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej,

— roboty budowlane wykończeniowe w zakresie malowania, urządzania i wyposażania wnętrz,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),

— roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji.

b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie – odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65),

— co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uwaga!

Z uwagi na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu ogłoszenia) szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust.3 pkt 3 SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Określone w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 031-056402
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2017
Local time: 12:30
Place:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1.Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości: 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarty jest w rozdziale X SIWZ.

3. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium „Cena brutto” (C) – waga 100 %.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust 1. ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: Część II sekcje A-D, Część III sekcje A-D, Część IV sekcja α (Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) Część VI. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (powyżej), Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

10. Przez termin, o którym mowa w rozdziale IV.2.6) Ogłoszenia rozumie się okres 60 dni.

11. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/07/2017