Services - 294912-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 143-294912

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szdw.kielce.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200(ist. 51+300) do km ok. 64+163(ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka(...).

Numer referencyjny: Postępowanie nr 52
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj / Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist. 66+152,48) na podstawie opracowanej Koncepcji Programowo- Przestrzennej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, Raportem oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ oraz Specyfikacją Techniczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71241000
71313440
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj / Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist. 66+152,48) na podstawie opracowanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, Raportem oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ oraz Specyfikacją Techniczną w zakresie obejmującym następujące opracowania: – mapa do celów projektowych w skali 1:500; – dokumentacja geotechniczna oraz oceny podłoża gruntowego (1 odwiert na 100 m – głębokość minimum 2 m od spodu robót ziemnych). W przypadku konieczności należy wykonać dodatkowe odwierty; – dokumentacja hydrogeologiczna; – materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny; -projekt budowlany; – projekty wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych; – opinie, uzgodnienia, decyzje (w tym uzgodnienie ZUDP); – materiały do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziały gruntów; – dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; – należy uzyskać wypisy pełnej treści z rejestru gruntów, zgodnie z t52 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; – Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – która powinna zawierać m.in.: mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, zbiorcze wykazy zmian gruntowych, w których działki przeznaczone do przejęcia na rzecz województwa zostaną określone jako tereny inwestycyjne Tp lub Ti, co wyłączy je z konieczności uiszczania podatków gruntowych, mapy i wykazy synchronizacyjne – W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy zapisem w EGiB a zapisem w księdze wieczystej należy wykonać mapy synchronizacyjne, na podstawie których będzie możliwe określenie faktycznego właściciela nieruchomości jak również aktualizacja księgi wieczystej po uzyskaniu znamion ostateczności decyzji ZRiD. Powyższe oznacza konieczność zbadanie stanu prawnego każdej działki objętej proponowanymi liniami rozgraniczającymi, co wiąże się z pozyskaniem n/w kopii Aktów Własności Ziemi, Aktów Notarialnych oraz Postanowień Sądu, Wykaz działek, które znajdują się w liniach rozgraniczających ale nie będą przejmowane na własność województwa, wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości; dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne (kopia w 1 egz.); – projekt rozbiórki (o ile zajdzie taka potrzeba); – projekt wykonawczy; – przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; – kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; – kosztorys ofertowy (ślepy); – szczegółowe specyfikacje techniczne; – raport z audytu BRD; – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; – projekt stałej organizacji ruchu; – sprawowanie nadzoru autorskiego. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Koncepcją programowo-przestrzenną, Karta informacyjną przedsięwzięcia, Raportem oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ oraz umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 700,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1:

2.1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

2.2) lit. b, c i d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 8 „Wykaz usług” – forma dokumentu oryginał, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 „Potencjał kadrowy” – forma dokumentu oryginał.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (forma dokumentu oryginał).

3. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

4. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A)Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko wymienione poniżej: 1)Projektant w specjalności drogowej – 1 osoba. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej, która uzyskała prawomocną decyzję na realizację inwestycji drogowej lub prawomocne pozwolenie na budowę.

b)Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) 1 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla odcinka o długości min. 3 km dotyczące budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna pokój nr 215.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szdw.kielce.com.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2017