Diensten - 294920-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Croydon: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 120-294920

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: South London SEN Commissioning
Postadres: Lead Authority: London Borough of Croydon
Plaats: Croydon
NUTS-code: UKG13
Postcode: CR0 1EA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Deborah Sewell
E-mail: Deborah.Sewell@croydon.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.croydon.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Day — Autistic Spectrum Disorder (ASD) — 11 to 16 — Male

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Day — Autistic Spectrum Disorder (ASD) — 11 to 16 — male.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 56 655.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Day — Autistic Spectrum Disorder (ASD) — 11 to 16 — male.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Attributes / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Client review / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Features / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualifications / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Custom metric / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eagle House Group
Postadres: Schools' Business Office
Plaats: Sutton
NUTS-code: UKG13
Postcode: SM2 5SJ
Land: Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.eaglehousegroup.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 655.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 655.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: South London SEN Commissioning
Plaats: Croydon
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019