Diensten - 294921-2018

07/07/2018    S129    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Oceanografische en hydrologische diensten

2018/S 129-294921

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 124-282389)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
0316.380.841_17200
Thonetlaan 102, bus 2
Antwerpen
2050
België
Contactpersoon: Frederik Roose
Telefoon: +32 32220825
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313446

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling om gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen in kustgebieden mbv een innovatief sensorplatform en geavanceerde proces methoden

Referentienummer: Maritieme Toegang-01239_PIN1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351920
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Innovatieve overheidsopdracht DEMCA

Het verwerven van digitale hoogtemodellen in kustgebieden met een innovatief sensor platform en geavanceerde verwerkingstechnieken

Aankoop onderzoek en ontwikkeling

Oproep tot het indienen van voorstellen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 124-282389

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Engelse vertaling van de documenten toegevoegd