Leveringen - 294930-2020

25/06/2020    S121

Litouwen-Klaipėda: Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen

2020/S 121-294930

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Nationaal identificatienummer: 190468035
Postadres: Liepojos g. 41
Plaats: Klaipėda
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-92288
Land: Litouwen
Contactpersoon: Nijolė Motužienė
E-mail: motuziene@kul.lt
Telefoon: +370 46396505
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kul.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6594
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ligoninėje turimų narkozės aparatų atsarginės dalys ir remontui skirtos medžiagos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ligoninėje turimų narkozės aparatų atsarginės dalys ir remontui skirtos medžiagos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 119 140.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ligoninėje turimiems narkozės aparatams PHILIPS IntelliSave AX700 atsarginės dalys

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iki 175 vnt., iki 100 g.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „MCM 890 – 590“ atsarginės dalys

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iki 7 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iWhispa“ atsarginės dalys

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iki 28 vnt., iki 100 g.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ligoninės turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iTS“ atsarginės dalys

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iki 76 vnt., iki 100 g.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ligoninės turimiems narkozės aparatams Dameca AX500 atsarginės dalys

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iki 98 vnt., iki 100 g.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Atsižvelgiant į tai, kad koronavirusas (COVID-19) sparčiai plinta, Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė viruso protrūkio pandemiją, valstybėje paskelbta ekstremali situacija, siekiant įsigyti priemones nuo viruso plitimo, vykdoma pagreitinta pirkimo procedūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 60 str. 3 d. 1 p.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253161
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1-5
Benaming:

Ligoninėje turimų narkozės aparatų atsarginės dalys ir remontui skirtos medžiagos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“
Nationaal identificatienummer: 110747425
Postadres: Antagynės g. 1
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-47164
Land: Litouwen
E-mail: info@hospitex.lt
Telefoon: +370 37363056
Fax: +370 37362231
Internetadres: http://www.hospitex.lt
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 140.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klaipėdos apygardos teismas
Plaats: Klaipėda
Land: Litouwen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Pagal LR VPĮ VII skyriuje numatytą tvarką.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2020