Diensten - 294940-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Computerservers

2019/S 120-294940

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESPON EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation)
4, rue Erasme
Luxembourg
1468
Luxemburg
Contactpersoon: ESPON EGTC
Telefoon: +352 20600280
E-mail: tenders@espon.eu
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.espon.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: European Grouping of Territorial Cooperation
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Research

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ESPON EGTC IT and Web Services 2019-2021

Referentienummer: 1801825
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The service contract resulting from this call aims at providing a complete and functional IT infrastructure to the ESPON EGTC with the highest professional standards for the period 2019-2021.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 409 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Internet and Telecommunications Solution

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32412100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of this service is to set up a fast internet, phone lines and install and configure the existing IP, DECT phones and conference systems.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of understanding of the tasks and services to be carried out / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and appropriateness of the methods / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation and management / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ESPON 2020 Programme CCI 2014 TC16 RFIR 004 - Adopted by European Commission - Decision of 12.2.2015.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of this service is to set up holistic and fully functioning IT infrastructure with remote servers and directory services to host ESPON files and print solution as well as set up and configure a comprehensive local network solution that would support the hardware in place at ESPON EGTC.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of understanding of the tasks and services to be carried out / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and appropriateness of the methods / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation and management / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ESPON 2020 Programme CCI 2014 TC16 RFIR 004 - Adopted by European Commission - Decision of 12.2.2015.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Web Services

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48825000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of this service is to host and maintain ESPON website and its web applications and provide support for ESPON regarding website related issues.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Level of understanding of the tasks and services to be carried out / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and appropriateness of the methods / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation and management / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ESPON 2020 Programme CCI 2014 TC16 RFIR 004 - Adopted by European Commission - Decision of 12.2.2015.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-543842
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 001
Perceel nr.: 1
Benaming:

Internet and Telecommunications Solution

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Linc S.A.
rue de Luxembourg
Pontpierre
4391
Luxemburg
NUTS-code: LU
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 002
Perceel nr.: 2
Benaming:

IT Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Linc S.A.
rue de Luxembourg
Pontpierre
4391
Luxemburg
NUTS-code: LU
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 003
Perceel nr.: 3
Benaming:

Web Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hypertech
Perikleous street
Athens
15232
Griekenland
NUTS-code: EL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administratif
Luxembourg
Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019