Diensten - 294946-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Wageningen: Software en informatiesystemen

2019/S 120-294946

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wageningen University & Research
09215846
Postbus 59
Wageningen
6700 AB
Nederland
Contactpersoon: Wageningen University & Research (WUR) Facilitair Bedrijf
Telefoon: +31 317482243
E-mail: michiel.vanotterloo@wur.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wur.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=108081

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Low code development platform

Referentienummer: 2018-NEG-108081
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Development platform in de cloud waarnaar de huidige in gebruik zijnde Mendix-applicaties efficiënt, en zonder dat de continuïteit van dienstverlening in gevaar komt, overgezet kunnen worden.

Eisen die aan de het Platform gesteld worden zijn verder:

— het moet geschikt zijn voor digitalisering van workflows,

— het moet zich onderscheiden door:

—— hogere productiviteit en versnelling in opleveren van software,

—— het is laagdrempelig en biedt een visuele ontwikkelomgeving,

—— het bevordert samenwerking tussen business en IT.

Na het uitvoeren van een marktconsultatie is duidelijk geworden dat het Mendix low-code development platform het enige platform is voldoet aan de gestelde eisen.

Mededinging ontbreekt om technische redenen: op basis van artikel 2.32 lid (1), sub b) onder 2 zal de opdracht voor levering en implementatie van een low-code development platform met bijbehorende dienstverlening worden verstrekt aan Mendix Technology bv.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mededinging ontbreekt om technische redenen: op basis van artikel 2.32 lid (1), sub b) onder 2 zal de opdracht voor levering en implementatie van een low-code development platform met bijbehorende dienstverlening worden verstrekt aan Mendix Technology bv.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Wageningen University & Research (WUR) heeft behoefte aan een low-code development platform in de cloud waarnaar de huidige in gebruik zijnde Mendix-applicaties efficiënt en zonder dat de continuïteit van dienstverlening in gevaar komt, overgezet kunnen worden.

Eisen die aan de het platform gesteld worden zijn verder:

— het moet geschikt zijn voor digitalisering van workflows,

— het moet zich onderscheiden door:

—— hogere productiviteit en versnelling in opleveren van software,

—— het is laagdrempelig en biedt een visuele ontwikkelomgeving,

—— het bevordert samenwerking tussen business en IT.

Na het uitvoeren van een marktconsultatie is duidelijk geworden dat het Mendix low-code development platform het enige platform is voldoet aan de gestelde eisen.

Mededinging ontbreekt om technische redenen; op basis van artikel 2.32 lid (1), sub b) onder 2 zal de opdracht voor levering en implementatie van een low-code development platform met bijbehorende dienstverlening worden verstrekt aan Mendix Technology bv.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 222-508721
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mendix Technology bv
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 912 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019