Diensten - 294978-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulon: Diverse reinigingsmachines

2019/S 120-294978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MINDEF/EMA/DC SCA/PFAF SE
Nationaal identificatienummer: 13001537300017
Postadres: BCRM Toulon, BP 42
Plaats: Toulon Cedex 9
NUTS-code: FRL04
Postcode: 83800
Land: Frankrijk
E-mail: yvette.anselme@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 422427661
Fax: +33 422436161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et mise en ordre de marché de fontaines de dégraissage, fourniture de produits et nettoyage d'équipements de peinture au profit du GSBDD de Toulon (83)

Referentienummer: 2019_000086
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42995000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Location et mise en ordre de marché (branchements) de fontaines de dégraissage, fourniture de produits et nettoyage d'équipements de peinture au profit du GSBDD de Toulon (83). La prestation inclut la mise à disposition de fontaines, la fourniture et le retraitement des produits, la formation du personnel utilisateur et la maintenance des fontaines et/ou son remplacement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 289 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42995000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Base navale de Toulon, sites de Saint-Mandrier et Hyères.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

À titre indicatif et sans engagement de la part de l'administration, le parc de fontaines de dégraissage à fournir et à entretenir est d'environ 53 fontaines réparties sur les sites de Hyères, Saint-Mandrier et la base navale de Toulon. Ce parc peut évoluer à la hausse ou à la baisse selon les activités et les besoins des ateliers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-112690
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019 010 2019 027
Perceel nr.: 1
Benaming:

Location et mise en ordre de marché de fontaines de dégraissage, fourniture de produits et nettoyage d'équipements de peinture au profit du GSBDD Toulon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Société Safety Kleen France
Postadres: 65 avenue Jean Mermoz
Plaats: La Courneuve
NUTS-code: FR10
Postcode: 93120
Land: Frankrijk
E-mail: Anne-marie.mathieu@saftykleen.eu
Telefoon: +33 148387154

Internetadres: https://www.safetykleen.eu/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 289 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'accord-cadre est conclu sans montant minimum ni maximum. Le montant mentionné ci-dessous est une estimation

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5 rue Racine — BP 40510
Plaats: Toulon
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.com
Telefoon: +33 494427930
Fax: +33 194427989
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: MINDEF EMA/DC SCA/PFAF SE, cellule juridique
Postadres: BRCM Toulon, BP 42
Plaats: Toulon Cedex 9
Postcode: 83800
Land: Frankrijk
E-mail: pfafse.bap@gmail.com
Telefoon: +33 422435978
Fax: +33 422435977
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019