Diensten - 295005-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Zamora: Internetdiensten

2019/S 120-295005

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diputación Provincial de Zamora
Nationaal identificatienummer: P4900000C
Postadres: Plaza de Viriato, s/n
Plaats: Zamora
NUTS-code: ES419
Postcode: 49071
Land: Spanje
Contactpersoon: Diputación Provincial de Zamora
E-mail: juancarlos.gris@zamoradipu.es
Telefoon: +34 980559300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.diputaciondezamora.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ECooXw1kDWMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rdLa49uNYcABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de transmisión de datos y acceso a Internet corporativo para la Diputación de Zamora

Referentienummer: 0101/19/04/22 (2758/2019)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32260000
72420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES419
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de transmisión de datos y acceso a Internet corporativo para la Diputación de Zamora.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019