Diensten - 295019-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Mobieletelefoondiensten

2019/S 120-295019

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-219643)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polen
Contactpersoon: Departament Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 226671704
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Fax: +48 226671733
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zus.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu

Referentienummer: TZ/271/18/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219643

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: