Radovi - 295025-2018

07/07/2018    S129

Hrvatska-Zagreb: Transformatorska podstanica

2018/S 129-295025

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Teo Prlić, dipl. ing.
E-pošta: JN-SVC-Konjsko@hops.hr
Telefon: +385 98405311
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0017746
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko

Referentni broj: 3000-V-3/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232221 Transformatorska podstanica
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Pod nabavom „Izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko“, u okviru ovog DON-a podrazumijeva se izgradnja postrojenja statičkog VAR kompenzatora (SVC) izlazne jalove snage u rasponu od -250 Mvar do +70 Mvar s pripadnim transformatorom i priključnim poljem u TS Konjsko na 220 kV razini, po odredbi „ključ u ruke“, koja obuhvaća proračun i izradu dokumentacije za proizvodnju opreme, izradu izvedbenog projekta (arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke), proizvodnju i ispitivanje opreme u tvornici, izvođenje građevinskih radova, isporuku i ugradnju opreme, ispitivanje na terenu i puštanje u rad, izradu projekta izvedenog stanja te obuku osoblja,

U skladu s cjelokupnim DON-om koja sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskim subjektima omogućavaju izradu ponude.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 105 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232221 Transformatorska podstanica
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

TS 400/220/110/10 kV Konjsko

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja postrojenja statičkog VAR kompenzatora (SVC) izlazne jalove snage u rasponu od -250 Mvar do +70 Mvar s pripadnim transformatorom i priključnim poljem u TS Konjsko na 220 kV razini, po odredbi „ključ u ruke“, koja obuhvaća proračun i izradu dokumentacije za proizvodnju opreme, izradu izvedbenog projekta (arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke), proizvodnju i ispitivanje opreme u tvornici, izvođenje građevinskih radova, isporuku i ugradnju opreme, ispitivanje na terenu i puštanje u rad, izradu projekta izvedenog stanja te obuku osoblja,

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčeni troškovi zbog gubitaka tijekom upotrebe / Ponder: 12
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost servisne radionice / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odziva na servisnu intervenciju u jamstvenom roku / Ponder: 8
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 105 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

10.3-0022-SIHR-W-M-16 - Implementation;of the SINCRO.GRID PCI – Phase 1

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti)

Odredbe ove točke DON-a 1 odnose se na ponuditelja odnosno svakog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, u kojem slučaju je gospodarski subjekt za svakog člana zajednice dužan u ponudi dostaviti zaseban popunjeni eESPD obrazac.

Odredbe ove točke DON-a 1 odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni eESPD obrazac u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje sposobnost ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno DON-u.

III.1.6)Tražena jamstva :

Sukladno točki 9. DON-a 1.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno DON-u.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno DON-u.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/08/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/08/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Na adresi: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Sukladno DON-u.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno točki 12. DoN1

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora obavezno sadržavati podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/07/2018