Diensten - 295038-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Falkenberg: Printers en plotters

2019/S 120-295038

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-247705)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Falkenbergs kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-1231
Postadres: Stadshuset
Plaats: Falkenberg
NUTS-code: SE2
Postcode: 311 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Samer Mahra
E-mail: samer.mahra@falkenberg.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.falkenberg.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multifunktionsskrivare MFP

Referentienummer: SVN 2019/29
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Multifunktionsskrivare.

Upphandlingen omfattar följande upphandlingsmyndigheter:

— Falkenbergs kommun med bolag,

— Hylte kommun med Bostadsstiftelse

— Markaryd kommun

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-247705

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: