Diensten - 295059-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Fort-de-France: Straatverlichting

2019/S 120-295059

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 090-216065)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SMEM
Postadres: CS 30528
Plaats: Fort-de-France Cedex
NUTS-code: FR
Postcode: 97206
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Ralph Monplaisir
E-mail: secretariat@smem.fr
Telefoon: +33 596484086

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.antilles-legales.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.antilles-legales.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre pour le relamping des communes de la Martinique

Referentienummer: 19-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34993000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mission de maîtrise d'œuvre pour le relamping des communes de la Martinique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216065

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 20/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

La date limite de dépôt est fixée au lundi 1.7.2019 (11:00), heure Martinique.