Servicios - 29506-2021

21/01/2021    S14

România-Bucureşti: Servicii de scanare

2021/S 014-029506

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Număr naţional de înregistrare: 4420465
Adresă: Str. Dudești nr. 191
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031084
Țară: România
Persoană de contact: Robert Sorin Negoiță
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Număr naţional de înregistrare: 39793637
Adresă: Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 032494
Țară: România
Persoană de contact: Septimiu Mihai Badiu
E-mail: director.administrativ@salubritate3.ro
Telefon: +40 720777511/12/13/14/15
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primarie3.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3
Număr naţional de înregistrare: 16782132
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 030205
Țară: România
Persoană de contact: Bogdan-Ion Popescu
E-mail: daniela.borangic@ditl3.ro
Telefon: +40 213275145
Fax: +40 213275146
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111379
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office si servicii de retrodigitalizare a arhivei, pentru proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”.

Număr de referinţă: 4420465_2020_PAAPD1109281
II.1.2)Cod CPV principal
79999100 Servicii de scanare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office si servicii de retrodigitalizare a arhivei, pentru proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”.

— Lot 1 – module funcționale noi și implemantarea unor servicii electronice noi în cadrul portalului web al Primăriei Sectorului 3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, împreună cu software-ul aferent;

— Lot 2 – module software integrate de aplicație pentru managementul activităților, semnare electronică și managementul arhivei de documente electronice istorice;

— Lot 3 – servicii de retrodigitalizare și arhivare electronică, conform documentatiei de atribuire.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor la clarificari in a 11-a zi inaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 924 240.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Module funcționale noi și implemantarea unor servicii electronice noi în cadrul portalului web al Primăriei Sectorului 3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, împreună cu software-ul aferent

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79999100 Servicii de scanare
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

,,Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office si servicii de retrodigitalizare a arhivei”, pentru proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”.

Lot 1 – module funcționale noi și implemantarea unor servicii electronice noi în cadrul portalului web al Primăriei Sectorului 3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, împreună cu software-ul aferent.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 936 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea „Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu SCAPCP”.

II.2.14)Informații suplimentare

Detalierea factorilor cheie se regaseste in anexa „Factori evaluare – lot 1 – Module funcționale noi și implemantarea unor servicii electronice noi” în cadrul portalului web al Primăriei Sectorului 3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, împreună cu software-ul aferent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de retrodigitalizare și arhivare electronică

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79999100 Servicii de scanare
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office si servicii de retrodigitalizare a arhivei”, pentru proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”.

Lot 3 – servicii de retrodigitalizare și arhivare electronică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 622 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea „Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu SCAPCP”.

II.2.14)Informații suplimentare

Detalierea factorilor de evaluare se regaseste in anexa „Factori evaluare – lot 3 – servicii de retrodigitalizare și arhivare electronică”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Module software integrate de aplicație pentru managementul activităților, semnare electronică și managementul arhivei de documente electronice istorice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79999100 Servicii de scanare
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
79632000 Servicii de formare a personalului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office si servicii de retrodigitalizare a arhivei”, pentru proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”.

Lot 2 – module software integrate de aplicație pentru managementul activităților, semnare electronică și managementul arhivei de documente electronice istorice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 366 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea „Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu SCAPCP”.

II.2.14)Informații suplimentare

Detalierea factorilor cheie se regaseste in anexa „Factori evaluare – lot 2 – module software integrate de aplicație pentru managementul activităților, semnare electronică și managementul arhivei de documente electronice istorice”.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati, subcontractanti, terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

1. certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării).

2. certificate constatatoare fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – taxe si impozite locale, buget de stat – ANAF etc.) cu informatii valabile la data solicitarii de catre autoritatea contractanta, pentru: sediul social; sedii secundare; puncte de lucru;

3. cazierul judiciar, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, pentru:

— operatorul economic;

— membrii organului de administrare;

— membrii de conducere sau de aupraveghere al respectivului operator economic;

— si in cazul in care exista, a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control (auditori, cenzori) în cadrul acestuia;

4. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

5. alte documente edificatoare, dupa caz [declarație pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la informațiile solicitate conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016].

Prezentarea de către toți ofertanții (inclusiv pentru asociați, subcontractanți, terți susținători) a declarației conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 odată cu depunerea DUAE. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

— Robert Sorin Negoiță – primar;

— Roxana Mariana Cîrstea – director executiv;

— Georgiana Liliana Predilă – sef serviciu;

— Georgeta Vișan – sef serviciu;

— Roxana Alexandra Pârvan – consilier juridic;

— Robert Alexandru Gălățanu – consilier juridic;

— Aurelia Cociaș – consilier juridic;

— Ana Maria Diana Vărzaru – consilier juridic;

— Loredana Diaconu – consilier juridic;

— Irina Valentina Vasile – consilier juridic;

— Octavian Ghețu – director executiv;

— Camelia Dana Gavrilă – referent;

— Maria Cristina Șerban – expert;

— Irina Gina Soroceanu – director executiv;

— Coralia Georgiana Filip – sef serviciu;

— Maria Drăghici – sef serviciu;

— Olimpia Vasilica Stanca – consilier achiziții publice;

— Emilia Carabulea – consilier achiziții publice;

— Nicoleta Plăcinte – consilier achiziții publice;

— Andrei Vișan Militaru – consilier achiziții publice;

— Daniela Dinuți – expert;

— Ștefania Iacob – expert;

— Maria-silvia Popescu – expert;

— Constanța Ilie – consilier achiziții publice;

— Cristina Tănase – consilier achiziții publice;

— Violeta Ancuța Netea – consilier achiziții publice;

— Monica Ștefănoiu – consilier achiziții publice;

— Larisa Anca Coandă – expert;

— Radu Alexandru Munteanu – director executiv;

— Andra Șerban – expert asistent;

— Cătălin Ionuț Tudor – referent asistent;

— Iustinian Patriciu Stoian – expert asistent;

— Toma Valentin Daniel – referent asistent;

— Remus Octavian Paraschiv-uță – referent asistent;

— Alexandru Vasile Nedelcu – expert asistent.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant, terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune odată cu DUAE angajamentul ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare, acordul de asociere (împreună cu documente anexe dacă este cazul) din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, după caz.

Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertanţii trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta (vor depune certificatul constatator emis de ONRC sau echivalent) din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, pentru confirmarea ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si toate activitatile din obiectul contractului. Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Informații privind subcontractanții. Ofertanții trebuie să precizeze partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Ofertanții vor prezenta acordul de subcontractare odată cu oferta și DUAE, până la data-limită a depunerii ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în acordul de subcontractare și prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Pentru lotul 1 si lotul 2.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea

Contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru lotul 3.

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor, în SICAP, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Explicarea modalității de atribuire și respectiv de derulare, din punct de vedere financiar, a contractului pentru lotul 3 („Servicii de retrodigitalizare și arhivare electronică”), conform punctului de vedere al consultantului: „Având în vedere faptul că la nivelul cererii de finanțare nu există un indicator de proiect cu privire la numărul de pagini de arhivă care trebuie retrodigitalizate, ci doar un buget aprobat pentru serviciile de retrodigitalizare, obiectivul achiziției este acela de selectare a operatorului economic care se oferă să retrodigitalizeze cel mai mare număr de pagini de arhivă în cadrul bugetului maxim estimat, cu alte cuvinte selectarea operatorului economic care ofertează cel mai mic preț unitar per pagină de arhivă retrodigitalizată. Având în vedere faptul că bugetul disponibil pentru această achiziție permite doar retrodigitalizarea unei fracțiuni a arhivei istorice a autorității contractante, că selectarea documentelor care vor face obiectul retrodigitalizării se va realiza pe perioada derulării contractului și a faptului că diferite formate de hârtie au un preț unitar de retrodigitalizare diferit, nu se poate solicita ofertanților precizarea numărului exact de pagini pe care se oferă să le retrodigitalizeze în cadrul bugetului maxim estimat. Din aceste motive, s-a ales modalitatea de ofertare a două prețuri unitare, pentru două categorii de formate de hârtie. În scopul comparării ofertelor, întrucât un ofertant poate oferta cel mai mic preț la o categorie de formate de hârtie, dar un preț mai mare la altă categorie, factorul de evaluare se va calcula prin medierea ponderată a celor două categorii de prețuri unitare propuse de către fiecare ofertant, ponderarea realizându-se în funcție de procentul estimat de autoritatea contractantă cu privire la ponderea fiecărui format de pagină în cadrul arhivei. Astfel, ponderile stabilite au fost de 80 % pentru formate de cel mult A3 (<A4, A4 şi A3) și respectiv 20 % pentru formate A2 și mai mari (A2, A1, A0 şi A0+). Astfel, contractul pentru lotul 3 va fi atribuit ofertantului cu cel mai mic preț mediu ponderat per pagină retrodigitalizată, iar valoarea contractului va fi egală cu valoarea maximă estimată a achiziției pentru lotul 3. Valoarea efectiv plătită de către autoritatea contractantă va fi egală cu numărul de pagini din fiecare format înmulțit cu prețul pe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021