Diensten - 295089-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Programmering van toepassingssoftware

2019/S 120-295089

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 064-149398)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Sprawiedliwości
Postadres: Al. Ujazdowskie 11
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-567
Land: Polen
Contactpersoon: Rafał Jankowicz
E-mail: rafal.jankowicz@ms.gov.pl
Telefoon: +48 225212334
Fax: +48 225212353

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Referentienummer: BF-II.3710.7.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149398

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: