Diensten - 295093-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Computerpoorten

2019/S 120-295093

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-247497)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
58 boulevard Charles Livon
Marseille
13007
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique-service des marchés
Telefoon: +33 491999900
E-mail: marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr
Fax: +33 491997196
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ampmetropole.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.ampmetropole.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des sites de contrôle d'accès par bornes escamotables automatiques

Referentienummer: 71190239
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237120
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Appel d'offres ouvert passé conformément aux articles R. 2124-1 et suivants du Code de la commande publique (CCP). Il s'agit d'un accord-cadre conclu avec un opérateur économique et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande conformément aux articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP. L'accord-cadre est passé pour une durée de 12 mois à compter de sa notification.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-247497

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalité d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 03/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: