Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 295124-2022

Submission deadline has been amended by:  396773-2022
03/06/2022    S107

Magyarország-Veszprém: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 107-295124

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13519869219
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefon: +36 88545100
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vkszrt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000719562022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000719562022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parkolóház tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000719562022
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megvalósítása keretében a Veszprém, Mártírok útja 4796 helyrajzi számú ingatlan fejlesztéséhez kapcsolódó előregyártott acél szerkezetű parkolóház épület megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, kivitelezése, és az ehhez szükséges engedélyek beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45233228 Útburkolat építése
45233270 Parkolóhely burkolati jeleinek festése
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Veszprém, 4796 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen fejlesztés során Veszprém, Mártírok útja 4796 helyrajzi számú ingatlan fejlesztéséhez kapcsolódó előregyártott acél szerkezetű parkolóház épület kialakításának a tervezése, kivitelezése.

Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási tervek alapján tervdokumentációk elkészítése az alábbiak szerint:

- engedélyezési tervek elkészítése, Megrendelő meghatalmazása alapján az engedélyek megszerzése

- a kiviteli tervek elkészítése, árazott és árazatlan, részletes költségvetéssel.

A projekthez elkészült a jóváhagyási terv, és költségbecslés, amik tartalmazzák a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.

Az engedélyezési tervek elkészítésének teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 30 naptári nap.

Kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje: a végleges (azaz jogerős) építési engedély rendelkezésére állásától számított 30 naptári nap.

Főbb mennyiségi adatok :

- összes beépített hasznos alapterület: 5256,0 nm

- 174 férőhelyes fedett parkoló

- Földmunka 1462,58 m3

- Sziklalazítás: 190 m3

- Betonacél helyszíni szerelése: 199,16 t

- Betonozás 1803,16 m3

- Zsaluzás 3229,9 m2

- Térkőburkolat készítése 1800 m2

- Műgyanta burkolata 1800 m2

- Tűzgátló bevonat készítése 3550 m2

- Lefolyócső rendszer 147 m

- Fizető automata rendszer 2 klt

- Beléptető rendszer 2 klt

- Foglaltságjelző rendszer 1 klt

- Vasbeton tűzterjedési gátak festése 783,6 m2

- Vasbeton fal festése 3583,5 m2

- Védőcső kiépítés 2623,6 fm

- Előregyártott vasbeton panelek elhelyezése 461,55 m2

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és dokumentációk tartalmazzák

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás M.2. pont d) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) tervezési feladatok esetében / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv megfelelősége / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 285
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított, naptári napokban kifejezett, a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap.

Megrendelő a munkaterületet az építési engedélynek az építésügyi hatóságnak történő benyújtását követő 8 naptári nap belül biztosítja.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási tervdokumentáció, talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérés és költségbecslés tartalmazza.

Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti indokolás: Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásáról; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról , hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bek. és a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bek., 69. § (11) bek. is.

P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére, a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett, illetve a már megszüntetett pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. (Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt számlák tekintetében vizsgálja az alkalmassági követelménynek való megfelelést.

P.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.

P.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

P.1. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett, illetve megszüntetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 1,3 Mrd M HUF értéket.

P.3. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 1,3 Mrd HUF értéket. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P.1. és P2. pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P.3. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a 321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (10), (11) bek., 69. § (11) bek. is. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. A szakemberek által ellátandó feladatok esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó.

M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

M.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása) benyújtása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éve megkezdett, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi kivitelezési munkákat elvégzését:

a) új épület építése, amelynek az összes beépített hasznos alapterülete elérte a 3900 m ²-t, és magában foglalt építészeti, tartószerkezeti munkák generálkivitelezését;

b) legalább 125 férőhelyes fedett parkoló kivitelezése;

c) legalább 1500 m2 zsaluzási munkák elvégzése;

d) legalább 1200 m3 betonozási munkák elvégzése.

Az alkalmassági feltétel keretében az a)-d) alpontjaiban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az előírt referenciakövetelmények több szerződés bemutatásával is teljesíthetőek.

Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést érti, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:

a) legalább 1 fő, építész tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal;

b) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

d) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakembernem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) tervezői, illetve felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.

M.3. Ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőség irányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.

M.4. Ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30.)Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Megrendelő a vállalkozói díjat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti.

A vállalkozó - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be(legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegben). Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előlegbekérő benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződés hatálybalépését követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Vállalkozó a kifizetést követő 8 napon belül számlát állít ki az előleg összegéről, melyet Megrendelőnek megküld. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

Részszámlázás ütemezése:

Előleg: 5% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): 15% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

3. fizetési ütem (a szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 20% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

4. fizetési ütem (a szerződéses érték 65%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

5. fizetési ütem (a szerződéses érték 85%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 20% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve); az előlegszámla összegének 50%-val csökkentve;

6. fizetési ütem, végszámla (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve), az előlegszámla összegének 50%-val csökkentve).

Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet köt ki.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/07/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/07/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról a jelentkezők értesítést kapnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai és a Kbt. 68. §-ában foglaltak alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2. Csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az aláírására feljogosító meghatalmazását.

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.

5. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételéneknyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

6. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

7. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

8. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

9. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján eljárva a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 50 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 100 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással, illetve CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 100 millió forint/káresemény és legalább 200 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással.

10. Ajánlatkérő 5 M Ft összegű ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt módon. Az ajánlati biztosíték teljesítésére szolgáló számlaszám: Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft., MKB BANK Zrt., 10300002-10354577-49020014, befizetés helye: számlavezető pénzügyi intézmény fiókja, illetve Ajánlatkérő székhelye. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (ideértve különösen a garanciavállaló nyilatkozatot vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatot), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban „Pp.”) 325. §-a szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az elektronikus rendszerbe feltöltött, elektronikus úton továbbított garancianyilatkozat tehát csak akkor felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményének, amennyiben azon az aláíró minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírása vagy bélyegzője el van helyez.

11. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Az 1-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás, az 5. és 6. számú értékelési részszempont vonatkozásában közvetlen pontkiosztás, a 7. számú értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

12. Szerződésbiztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített végteljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,25 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra, de legfeljebb a nettó teljes szerződéses ellenérték 10%-a.

Hibás teljesítési kötbér: vállalkozó szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, vagy hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,25 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra, de legfeljebb a nettó teljes szerződéses ellenérték 10%-a.

Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke nettó teljes szerződéses ellenérték 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint.

Jólteljesítési biztosíték: nyertes ajánlattevő a nettó teljes (szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, amely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja és a jótállás időtartamának (36 hónap) lejártát követő további 60 napra kell fenntartani. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.

13. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

14. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

15. FAKSZ: dr. Víg Levente, cím:1025 Budapest, Józsefhegyi utca 28-30., lajstromszám (00354).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/06/2022