Diensten - 295131-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Dudley: Financiële-informatiesystemen

2019/S 120-295131

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dudley Metropolitan Borough Council
Council House Priory Road, Dudley, West Midlands
Dudley
DY1 1HF
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Andrew Tromans
Telefoon: +44 1384814862
E-mail: andrew.tromans@dudley.gov.uk
NUTS-code: UKG36

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dudley.gov.uk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Extension of Contract for the Provision of Cash Receipting, Income Management and Electronic Payments

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48812000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

To ensure compliance with payment card industry data security standards Dudley needs to upgrade its current system that manages cash receipting, income management and electronic payments.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG36
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dudley MBC.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Extension of contract for the provision of cash receipting, income management and electronic payments until 2027.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The existing system currently in operation at Dudley MBC which is the Councils Integrated solution for cash receipting, Income management and electronic payments requires and upgrade in order to reduce the exposure to payment card risks and non PCI Compliance which will include appropriate encryption for payment to be undertaken securely in electronic format. This would require an extension to the existing contract and in this instance is the only viable option available given the timescales in comparison to undertaking a market testing exercise to potentially implement a complete new solution.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

The Provision of Cash Receipting, Income Management and Electronic Payments

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
07/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Civica UK
London
SW15 6AR
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI34

Internetadres: www.civic.co.uk

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dudley MBC
Dudley
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019