Diensten - 295133-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Zweden-Halmstad: Patiëntenbewakingssysteem

2019/S 120-295133

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Halland
Nationaal identificatienummer: 232100-0115
Postadres: Box 517
Plaats: Halmstad
NUTS-code: SE231
Postcode: 301 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Camilla Windirsch
E-mail: camilla.windirsch@regionhalland.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionhalland.se

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Patientövervakning till Region Halland

Referentienummer: DNRGS190113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Region Halland har tidigare upphandlat ett ramavtal avseende patientövervakningssystem och har idag ett väl fungerande nätverk inklusive licenser.

Behovet avser avtal gällande leverans av produkter för utbyggnad och uppgradering av redan installerad infrastruktur samt där tillhörande service och support.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE231
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kontraktsföremålet

Utveckling, uppgradering och support av befintligt patientövervakningssystem.

Motivering

Region Halland har tidigare upphandlat ett ramavtal avseende patientövervakningssystem och har idag ett väl fungerande nätverk inklusive licenser.

Behovet avser avtal gällande leverans av produkter för utbyggnad och uppgradering av redan installerad infrastruktur samt där tillhörande service och support.

Varorna och support- och servicetjänsterna kan endast tillhandahållas av en viss leverantör och av tekniska skäl finns därför ingen konkurrens, ett byte av leverantör skulle medföra att Region Halland skulle tvingas anskaffas varor som är tekniskt oförenliga med nuvarande system.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Kontraktsföremålet

Utveckling, uppgradering och support av befintligt patientövervakningssystem.

Motivering

Region Halland har tidigare upphandlat ett ramavtal avseende patientövervakningssystem och har idag ett väl fungerande nätverk inklusive licenser.

Behovet avser avtal gällande leverans av produkter för utbyggnad och uppgradering av redan installerad infrastruktur samt där tillhörande service och support.

Varorna och support- och servicetjänsterna kan endast tillhandahållas av en viss leverantör och av tekniska skäl finns därför ingen konkurrens, ett byte av leverantör skulle medföra att Region Halland skulle tvingas anskaffas varor som är tekniskt oförenliga med nuvarande system.

Lagrum

Regionen har med hänsyn till ovanstående motivering beslutat att genomföra en förhandlad upphandling utan föregående annonsering enligt LOU 6 kap. 14 § punkt 2 och 6 kap. 17 § punkt 2 a och b.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Patientövervakning till Region Halland

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Philips AB
Nationaal identificatienummer: 556105-2613
Postadres: Knarrarnäsgatan 7
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110
Postcode: 164 85
Land: Zweden
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 50 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Region Halland tillämpar avtalsspärr enligt bestämmelserna i 20 kap 3 § LOU. Avtal kan därmed tecknas tidigast 2019-07-02.

Visma annons: https://opic.com/id/afvhmdspla

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019