Diensten - 295136-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Software voor onderwijsdoeleinden

2019/S 120-295136

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Univerza v Ljubljani
5085063000
Kongresni trg 12
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Majda Lazar
Telefoon: +386 12418527
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Najem programske opreme Turnitin za obdobje 3 let s tehnično podporo

Referentienummer: 401-14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48190000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Najem programske opreme Turnitin za obdobje 3 let s tehnično podporo.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 213 171.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Najem programske opreme Turnitin za obdobje 3 let s tehnično podporo

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Naročnik je izvedel postopek s pogajanji, in sicer za zaščito izključnih pravico, saj je ponudnik edini na trgu, ki lahko zagotovi podaljšanje licenc, prodaja in razvija rešitev.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Turnitin LLC
2101 Webster St, Suite 1800
Oakland, California
94612
Verenigde Staten
NUTS-code: 00
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 240 450.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 213 171.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019