Servicios - 29514-2021

21/01/2021    S14

Chequia-Olomouc: Servicios de consultoría en patentes y derechos de autor

2021/S 014-029514

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Univerzita Palackého v Olomouci
Número de identificación fiscal: 61989592
Dirección postal: Křížkovského 511/8
Localidad: Olomouc
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código postal: 771 47
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Correo electrónico: petra.jungova@upol.cz
Teléfono: +420 585631117
Fax: +420 585631012
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upol.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.upol.cz/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF

II.1.2)Código CPV principal
79120000 Servicios de consultoría en patentes y derechos de autor
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany průmyslového vlastnictví jakož i před Evropským patentovým úřadem a Úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), provádění nebo zadávání patentových rešerší, zajištění překladů, zprostředkování zastoupení před zahraničními úřady prostřednictvím spřízněných patentových kanceláří v cizích zemích ve věcech průmyslového vlastnictví. Služby budou poskytovány pro potřeby jednotlivých projektů OP VVV Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Služby budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 700 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ochrana vynálezů a tech. řešení v oblasti chem., biolog., přípravy nových látek a jejich použití k ochraně a regulaci růstu rostlin, pěsteb. postupů rostlin, v lék. a veterinár. lékařství, v kosmetice

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79121000 Servicios de consultoría en derechos de autor
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednotlivá pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ve městě Olomouci). Přesná adresa místa plnění bude Zadavatelem konkrétně specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách.

II.2.4)Descripción del contrato:

— služby patentového zástupce, patentového poradenství a služby spojené se zajišťováním ochrany duševního vlastnictví (zejména při zajišťování patentové či známkové ochrany zejména na území ČR, EU a USA), kdy toto poradenství musí být poskytováno dle požadovaného rozhodného práva, zejména českého, unijního a mezinárodního, případně i dalšího národního práva dle potřeb zadavatele,

— vypracování přihlášek k ochraně duševního vlastnictví (vynálezů, užitných vzorů apod.), vč. případných odborných překladů do potřebných jazykových mutací,

— zastupování ve věcech provedeni nebo zajištění ochrany duševního vlastnictví v České republice a zahraničí před příslušnými patentovými či obdobnými úřady (Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Evropský patentový úřad, Úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a orgány činnými při patentových či obdobných řízeních před i po udělení právní ochrany duševního vlastnictví (patentu atp.) včetně řešení sporných, opravných a zrušovacích řízení a vypracování návrhu na určení duševního vlastnictví,

— provedeni analýzy stavu techniky k danému předmětu duševního vlastnictví,

— provedeni patentových průzkumů a rešerší, včetně rešerše pro mezinárodní přihlášku PCT nebo pro podání evropského patentu v databázích různých oblastí práva duševního vlastnictví, provedeni patentových průzkumů k novosti, stavu techniky a patentové čistotě,

— vyřizování výměrů, přípisů a výzev od úřadů ve věcech průmyslového vlastnictví,

— sledování lhůt pro odpovědi na úřední výměry a platby správních a jiných poplatků souvisejících s plněním veřejné zakázky,

— poradenství při vyjednávání a tvorbě licenčních ujednání a smluv o spolupráci s komerčními subjekty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií”, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323

II.2.14)Información adicional

„Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje”, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827,v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ochrana vynálezů a technických řešení týkajících se materiálových věd a nanotechnologií

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79121000 Servicios de consultoría en derechos de autor
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednotlivá pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ve městě Olomouci). Přesná adresa místa plnění bude Zadavatelem konkrétně specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách.

II.2.4)Descripción del contrato:

— služby patentového zástupce, patentového poradenství a služby spojené se zajišťováním ochrany duševního vlastnictví (zejména při zajišťování patentové či známkové ochrany zejména na území ČR, EU a USA), kdy toto poradenství musí být poskytováno dle požadovaného rozhodného práva, zejména českého, unijního a mezinárodního, případně i dalšího národního práva dle potřeb zadavatele,

— vypracování přihlášek k ochraně duševního vlastnictví (vynálezů, užitných vzorů apod.), vč. případných odborných překladů do potřebných jazykových mutací,

— zastupování ve věcech provedeni nebo zajištění ochrany duševního vlastnictví v České republice a zahraničí před příslušnými patentovými či obdobnými úřady (Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Evropský patentový úřad, Úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a orgány činnými při patentových či obdobných řízeních před i po udělení právní ochrany duševního vlastnictví (patentu atp.) včetně řešení sporných, opravných a zrušovacích řízení a vypracování návrhu na určení duševního vlastnictví,

— provedeni analýzy stavu techniky k danému předmětu duševního vlastnictví,

— provedeni patentových průzkumů a rešerší, včetně rešerše pro mezinárodní přihlášku PCT nebo pro podání evropského patentu v databázích různých oblastí práva duševního vlastnictví, provedeni patentových průzkumů k novosti, stavu techniky a patentové čistotě,

— vyřizování výměrů, přípisů a výzev od úřadů ve věcech průmyslového vlastnictví,

— sledování lhůt pro odpovědi na úřední výměry a platby správních a jiných poplatků souvisejících s plněním veřejné zakázky,

— poradenství při vyjednávání a tvorbě licenčních ujednání a smluv o spolupráci s komerčními subjekty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Nanotechnologie pro budoucnost“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ochrana vynálezu týkající se fyziky, optiky, optických technologií, respektive materiálových věd s tím souvisejících

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79121000 Servicios de consultoría en derechos de autor
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednotlivá pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ve městě Olomouci). Přesná adresa místa plnění bude Zadavatelem konkrétně specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách.

II.2.4)Descripción del contrato:

— služby patentového zástupce, patentového poradenství a služby spojené se zajišťováním ochrany duševního vlastnictví (zejména při zajišťování patentové či známkové ochrany zejména na území ČR, EU a USA), kdy toto poradenství musí být poskytováno dle požadovaného rozhodného práva, zejména českého, unijního a mezinárodního, případně i dalšího národního práva dle potřeb zadavatele,

— vypracování přihlášek k ochraně duševního vlastnictví (vynálezů, užitných vzorů apod.) vč. případných odborných překladů do potřebných jazykových mutací,

— zastupování ve věcech provedeni nebo zajištění ochrany duševního vlastnictví v České republice a zahraničí před příslušnými patentovými či obdobnými úřady (Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Evropský patentový úřad, Úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a orgány činnými při patentových či obdobných řízeních před i po udělení právní ochrany duševního vlastnictví (patentu atp.) včetně řešení sporných, opravných a zrušovacích řízení a vypracování návrhu na určení duševního vlastnictví,

— provedeni analýzy stavu techniky k danému předmětu duševního vlastnictví,

— provedeni patentových průzkumů a rešerší, včetně rešerše pro mezinárodní přihlášku PCT nebo pro podání evropského patentu v databázích různých oblastí práva duševního vlastnictví, provedeni patentových průzkumů k novosti, stavu techniky a patentové čistotě,

— vyřizování výměrů, přípisů a výzev od úřadů ve věcech průmyslového vlastnictví,

— sledování lhůt pro odpovědi na úřední výměry a platby správních a jiných poplatků souvisejících s plněním veřejné zakázky,

— poradenství při vyjednávání a tvorbě licenčních ujednání a smluv o spolupráci s komerčními subjekty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl“, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422

II.2.14)Información adicional

V rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 019-040822
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Ochrana vynálezu týkající se fyziky, optiky, optických technologií, respektive materiálových věd s tím souvisejících

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Lote nº: 1
Denominación:

Písemná výzva č. 14 k poskytnutí plnění

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Harber IP, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 06735932
Dirección postal: Dukelských hrdinů 567/52
Localidad: Praha 7 Holešovice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 170 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@harber-ip.cz
Teléfono: +420 222247483
Dirección de internet: http://www.harber-ip.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 17 340.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Lote nº: 1
Denominación:

Písemná výzva č. 15 k poskytnutí plnění

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Harber IP, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 06735932
Dirección postal: Dukelských hrdinů 567/52
Localidad: Praha 7 Holešovice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 170 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@harber-ip.cz
Teléfono: +420 222247483
Dirección de internet: http://www.harber-ip.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 14 450.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16
Lote nº: 1
Denominación:

Písemná výzva č. 16 k poskytnutí plnění

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Harber IP, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 06735932
Dirección postal: Dukelských hrdinů 567/52
Localidad: Praha 7 Holešovice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 170 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@harber-ip.cz
Teléfono: +420 222247483
Dirección de internet: http://www.harber-ip.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 21 675.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17
Lote nº: 1
Denominación:

Písemná výzva č. 17 k poskytnutí plnění

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/11/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Harber IP, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 06735932
Dirección postal: Dukelských hrdinů 567/52
Localidad: Praha 7 Holešovice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 170 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@harber-ip.cz
Teléfono: +420 222247483
Dirección de internet: http://www.harber-ip.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 28 900.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zrušena 3. část VZ, žádná nabídka

Doplnění k oddílu V.2.4 u 1. části a 2. části VZ:

Výše odměny za jednu hodinu poskytovaných služeb činí u obou částí: 1 445 CZK bez DPH.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021