Diensten - 295157-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Beheersdiensten van parkeerruimte

2019/S 120-295157

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: AK01241
Postadres: Bocskai út 39–41.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1113
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Molnár Tamás
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Telefoon: +36 13724594
Fax: +36 13724628

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ujbuda.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000
98351100
98351110
50316000
51214000
45233270
45233294
45233290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Parkolás üzemeltetési szolgáltatás: parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése. Elvárás: parkolás üzemeltetési szolgáltatás - legalább a műszaki leírásban meghatározott minimális szintű - támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról, követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer rendelkezésre bocsátása: 1 db. Feladat: a futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek, háttér ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból eredő módosítások átvezetésének biztosítása. Az ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az ajánlatkérő részéről maximum 50 fő. A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 5 000 db-t. Elvárt a rendszer használatára vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként maximálisan 10 fő részére. Parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák biztosítása és üzemben tartása: - 10 db, a PDA-kban működő SIM kártya biztosítása zárt APN hálózatban 4 G hálózati sebességgel, amennyiben ezt a mobil szolgáltató képes azon a működési területen biztosítani, - 83 db jegykiadó automatákban működő SIM kártyák biztosítása data/fax kapcsolattal. Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése. Legalább 10 fő parkolási ellenőr biztosítása üzemidőben folyamatosan a helyszínen. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a 10 fő parkoló-ellenőr legalább napi 100 db pótdíj eseményt rögzít. Jegykiadó automatákból történő érmegyűjtő kazetta beszállítás, jegykiadó automata napi üzemvitelének biztosítása, jegykiadó automaták távfelügyeleti rendszerének biztosítása, üzemben tartása, folyamatos figyelése. Ellátandó automaták: 82 db Siemens Prisma5 és 1 db Sity5 típusú jegykiadó automata. Távfelügyelet: a nyertes ajánlattevő által biztosított SityControl Basic távfelügyeleti szoftver és ennek egyes moduljainak felhasználásával, a távfelügyeletre vonatkozó havi statisztikák elkészítésével. Közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos útburkolati jelek felfestése, karbantartása, valamint közúti táblák kihelyezése, karbantartása, nyilvántartása, továbbá a jegykiadó automaták takarítása: Közterületi várakozó helyek száma: 4 300 db, mely jelenleg 8 500 m2 útburkolati jelet, 175 db közúti jelzőtábla tartóoszlopot, 450 db közúti jelzőtáblát foglal magába. Elvárt - az ajánlatkérő vonatkozó felhatalmazása alapján - a külső szervezetekkel történő folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a parkolás üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása: - OTP Zrt. - Electra, - KEK KH - jármű- személy és lakcím lekérdezés, - MOKK - FMH és végrehajtások kezelése, - Magyar Posta Zrt. - hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás, PEK állományok kezelése, - Nemzeti mobilfizetési Zrt. - mobil parkolás ellenőrzés, - Budapest Főváros Önkormányzata - városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása, - EPC - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel, - ügyvédi iroda(k) - fizetési meghagyások, perek végrehajtások kezelése.

Benyújtandó szakmai ajánlat igazolandó a vállalás műszaki leírásnak való megfelelését, továbbá a minőségi szempont szerinti értékeléshez. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/01/2017
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 038-069039

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására.

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
31/01/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SIS Parking Kft.
Postadres: Nagy Jenő utca 12.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1126
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 202 495 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás időpontja: 6.6.2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
98351000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351100
98351110
48700000
50316000
51214000
45233270
45233294
45233290
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területe.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Park.üzemel. szolgáltatás: parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése. Elvárás: park. üzem. szolgáltatás – legalább a műszaki leírásban meghatározott minimális szintű – támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról, követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer rendelkezésre bocsátása: 1 db. Feladat: a futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek, háttér ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból eredő módosítások átvezetésének biztosítása. Az ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az ajánlatkérő részéről maximum 50 fő. A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 5 000 db-t. Elvárt a rendszer használatára vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként maximálisan 10 fő részére. Parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák biztosítása és üzemben tartása: – 10 db, a PDA-kban működő SIM kártya biztosítása zárt APN hálózatban 4 G hálózati sebességgel, amennyiben ezt a mobil szolgáltató képes azon a működési területen biztosítani, – 83 db jegykiadó automatákban működő SIM kártyák biztosítása data/fax kapcsolattal. Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése. Legalább 10 fő parkolási ellenőr biztosítása üzemidőben folyamatosan a helyszínen. A nyertes AT-nek vállalnia kell, hogy a 10 fő parkoló-ellenőr legalább napi 100 db pótdíj eseményt rögzít. Jegykiadó automatákból történő érmegyűjtő kazetta beszállítás, jegykiadó automata napi üzemvitelének biztosítása, jegykiadó automaták távfelügyeleti rendszerének biztosítása, üzemben tartása, folyamatos figyelése. Ellátandó automaták: 82 db Siemens Prisma5 és 1 db Sity5 típusú jegykiadó automata. Távfelügyelet: a nyertes ajánlattevő által biztosított SityControl Basic távfelügyeleti szoftver és ennek egyes moduljainak felhasználásával, a távfelügyeletre vonatkozó havi statisztikák elkészítésével. Közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos útburkolati jelek felfestése, karbantartása, valamint közúti táblák kihelyezése, karbantartása, nyilvántartása, továbbá a jegykiadó automaták takarítása: Közterületi várakozó helyek száma: 4 300 db (Az 1. sz. szerződésmódosítás értelmében a parkolás üzemeltetési feladatok tárgyát képező várakozási helyek száma 2019. július hó 01. napjától 2020. január hó 31. napjáig terjedő időtartamban 1356 db várakozási hellyel megnövekszik), mely jelenleg 8 500 m2 útburkolati jelet, 175 db közúti jelzőtábla tartóoszlopot, 450 db közúti jelzőtáblát foglal magába. Elvárt – az ajánlatkérő vonatkozó felhatalmazása alapján – a külső szervezetekkel történő folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a parkolás üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása: – OTP Zrt. – Electra, – KEK KH – jármű- személy és lakcím lekérdezés, – MOKK – FMH és végrehajtások kezelése, – Magyar Posta Zrt. – hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás, PEK állományok kezelése, – Nemzeti mobilfizetési Zrt. – mobil parkolás ellenőrzés, – Budapest Főváros Önkormányzata – városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása, – EPC – külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel, – ügyvédi iroda(k) – fizetési meghagyások, perek végrehajtások kezelése.

Benyújtandó szakmai ajánlat igazolandó a vállalás műszaki leírásnak való megfelelését, továbbá a minőségi szempont szerinti értékeléshez. A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a KD részeként kiadásra kerülő közbesz. műszaki leírás és szerződés tervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírások KD-ban.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/01/2017
Einde: 31/12/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 258 972 400.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SIS Parking Kft.
Postadres: Nagy Jenő utca 12.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1126
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1./ Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás):

A parkolás üzemeltetési feladatok tárgyát képező várakozási helyek száma 1.7.2019 napjától 31.1.2020 napjáig terjedő időtartamban 1356 db várakozási hellyel megnövekszik.

2./ Felek rögzítik, hogy a parkolási üzemeltetési feladatok tárgyát képező megnövekedett várakozási helyszám kizárólag 1.7.2019 napja és 31.1.2020 napja közötti időtartamban érvényes, melynek megfelelően 2020. február hó 01. napjával a parkolási üzemeltetési feladatok tárgyát képező megnövekedett várakozási helyszám hatályát veszti.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

1./ Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítást a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján kötik meg, figyelembe véve, hogy a szolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek.

2./ Felek rögzítik a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként bekövetkező ellenérték növekmény 56 477 400 Ft összeg, mely nem éri el az uniós közbeszerzési értékhatárt.

3./ Felek rögzítik a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10 %-át.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 202 495 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 258 972 400.00 HUF