Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 295169-2019

25/06/2019    S120    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Vagttjenester

2019/S 120-295169

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Knudsen
E-mail: sarkn@modst.dk
Telefon: +45 33928000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/102478420.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/102478420.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/102478420.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om vagtydelser

Sagsnr.: 2019-1696
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79713000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftalen om vagtydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen. Institutioner for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende rammeaftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder samt Grønlands Selvstyre er ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Forsvarsministeriets ressortområde har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/102478420.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Østdanmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79713000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - Østdanmark vedrører levering af vagtydelser i region Hovedstaden og region Sjælland.

Rammeaftalen omfatter vagtydelser inden for følgende områder:

— Alarmpatruljekørsel: Udrykningskørsel til alarmsted ved alarmsignal eller ved direkte henvendelse fra kunden,

— Fastvagt: Fast bemanding på en bestemt lokation, med fuldførelse af opgaver som telefonpasning, modtagelse af gæster og håndværkere, tilkald af taxaer mv,

— Vagtrundering: Udførelse af en af Kunden defineret vagtinstruks, herunder rundering og kæmning af lokaler og gange, tilsyn med lokaler, samt lukke og åbnerunder.

Tildeling af kontrakter baseret på en rammeaftale vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen).

Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af ydelser til adresser uden for Danmark.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Ydelsens nærmere indhold fremgår af rammeaftalen og de dertilhørende bilag, herunder særligt Bilag 1B.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Vestdanmark

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79713000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - Vestdanmark vedrører levering af vagtydelser i region Syddanmark, region Midtjylland og region Nordjylland.

Rammeaftalen omfatter vagtydelser inden for følgende områder:

— Alarmpatruljekørsel: Udrykningskørsel til alarmsted ved alarmsignal eller ved direkte henvendelse fra kunden,

— Fastvagt: Fast bemanding på en bestemt lokation, med fuldførelse af opgaver som telefonpasning, modtagelse af gæster og håndværkere, tilkald af taxaer mv,

— Vagtrundering: Udførelse af en af Kunden defineret vagtinstruks, herunder rundering og kæmning af lokaler og gange, tilsyn med lokaler, samt lukke og åbnerunder.

Tildeling af kontrakter baseret på en rammeaftale vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (køb direkte på rammeaftalen).

Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra kunden. Rammeaftalen omfatter ikke levering af ydelser til adresser uden for Danmark.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2019 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Ydelsens nærmere indhold fremgår af rammeaftalen og de dertilhørende bilag, herunder særligt Bilag 1B.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

1) en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen regulerer leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Aftalen indeholder også krav iht. ILO-konvention 94 jf. cir. nr. 9471 af 30.6.2014.

Medarbejdere, der varetager opgaver ifm. aftalens opfyldelse (bl.a. personale og underleverandører), skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af den enkelte kunde, jf. Sikkerhedscirkulæret (cir. nr. 10338 af 17.12.2014). Politiets eller Forsvarets sikkerhedsmyndighed foretager en sikkerhedsundersøgelse mhp. den enkelte kundes godkendelse. Leverandøren skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet af den enkelte kunde.

Der vil være krav til, at vagtvirksomheden samt eventuelle underleverandører lever op til enhver tid gældende lov om Vagtvirksomhed (Lbk. nr. 112 af 11.1.2016) og relaterede bekendtgørelser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Tilbudsgiverne udarbejder deres tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og afgiver deres tilbud inden for tilbudsfristen, jf. nærmere betingelserne for konkurrenceudsættelse. Tildeling af kontrakten vil ske til de tilbudsgivere, som afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af kriteriet pris, jf. nærmere betingelserne for konkurrenceudsættelse.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 13/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden, der er anført i punkt I.3). Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via udbudshjemmesiden, jf. punkt I.3) Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. For at kunne afgive tilbud elektronisk er det en forudsætning, at tilbudsgiver har en computer med internetopkobling. Tilbudsgiver skal have installeret Adobe Reader eller tilsvarende og Microsoft Office eller tilsvarende. Tilbudsgiver skal derudover have installeret programmer med mulighed for at åbne og redigere dokumenter af typen .doc, .docx, .xls og .xlsx.

Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlægge bilag II til betingelserne for konkurrenceudsættelse - Erklæring om egnethed, som bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-2 nævnte forhold: Der er tale om bevis for: 1) at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;

2) at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.4.

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver dokumenterer, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene ved afgivelse af en erklæring, jf. bilag II til betingelserne for konkurrenceudsættelse - Erklæring om egnethed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. punkt III.1.4, skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring kan hentes via udbudshjemmesiden. I relation til punkt III.1) bemærkes, at såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen. Moderniseringsstyrelsen kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren måtte basere sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede ansøgere samt tilbudsgivere vil blive offentliggjort på udbudshjemmesiden, jf. punkt 1.3). Interesserede deltagere opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål og besvarelse heraf fremgår af betingelserne for konkurrenceudsættelse.

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, den 1.7.2019 kl. 15:00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Se nærmere oplysninger i udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019