Diensten - 295175-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dumfries: Behandeling van verslavingen

2019/S 120-295175

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dumfries and Galloway Council
Procurement Team, Carruthers House
Dumfries
DG1 2HP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1387260607
E-mail: Craig.Bouse@dumgal.gov.uk
NUTS-code: UKM92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dumgal.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00219

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Drug and Alcohol Recovery Services and Talking Therapies Services

Referentienummer: DGT/2019/1020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33693300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This contract is for the procurement of 2 seperate services to be delivered across the Dumfries and Galloway region. The objectives of the drug and alcohol service include (but are not limited to):

— to enable and support individual recovery from drug and alcohol problems through appropriate treatment to live healthy, safe and crime free lives,

— to provide services that are easily accessible and which structure recovery services around the needs of the individual by providing personalised opportunities for sustained recovery and high levels of service user choice.

The objective of the talking therapies service are:

— to enable and support individual recovery from drug and alcohol problems through talking therapies,

— to provide a service that is easily accessible,

— to improve the health and well-being of service users and their families and carers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 325 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drug and Alcohol Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout the region of Dumfries and Galloway.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The main objectives of the drug and alcohol services contract is to:

— enable and support individual recovery from drug and alcohol problems through appropriate treatment,

— provide easily accessible services which structure recovery around the individual,

— proactively work with individuals who have been referred to the service, but do not attend their first appointment and to re-engage with those who have left the service prematurely,

— remove/reduce the impact of drug and alcohol related harm on family life,

— reduce harms associated with drug and alcohol problem – for example, social exclusion and stigma,

— promote the principles of harm reduction,

— improve the health and well-being of service users, their families and carers,

— develop and use links to community resources in Dumfries and Galloway,

— provide direct support to service users accessing resources and/or activities which promote recovery.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Talking Therapies Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout the region of Dumfries and Galloway.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The main objectives of the talking therapies contract is to:

— enable support and individual recovery from drug and alcohol problems through talking therapies,

— provide a service that is easily accessible,

— improve the health and well-being of service users and their families and carers.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-118078
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Drug and Alcohol Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Addaction Scotland
Floor 4.1, 34 Argyll Arcade, Buchanan Street
Glasgow
G2 8BD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1412218390
NUTS-code: UKM82
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 550 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Talking Therapies Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alcohol and Drugs Support South West Scotland
225 King St
Castle Douglas
DG7 1DT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1556503550
Fax: +44 1556503550
NUTS-code: UKM92
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 775 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:588492)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dumfries and Galloway Council
Procurement Team, Carruthers House
Dumfries
DG1 2HP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1387260607

Internetadres: http://www.dumgal.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019