Diensten - 295177-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten voor medisch onderwijs

2019/S 120-295177

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Nationaal identificatienummer: 000289093
Postadres: ul. Marymoncka 99/103
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 01-813
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Szymańska
E-mail: joanna.szymanska@cmkp.edu.pl
Telefoon: +48 225693777
Fax: +48 225693712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cmkp.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-818/18)

Referentienummer: ZP-818/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowanych do realizacji przez kliniki i zakłady CMKP w 2019 r. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 109 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolnie wybraną liczbę części zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 377.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 82
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 82: Tytuł kursu: Diagnostyka obrazowa; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka radiologiczna zatorowości płucnej; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego - nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji kursu = 3; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Wartość zamówienia w PLN = 1 131,00

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.05.04.00-00-0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Postępowanie prowadzone jest:

1) w trybie określonym w art. 138n pkt 1 ustawy Pzp (w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu);

2) na podstawie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy Pzp, w związku art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie SIWZ, z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-444134
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 82
Benaming:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-818/18)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Barbara Burakowska
Postadres: ul. Fabiańska 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 01-472
Land: Polen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 131.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 377.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 60 %;

2) Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych - 20 %;

3) Doświadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych - 20 %;

Szczegółowy opis kryteriów i sposób oceny ofert podano w rozdziale X SIWZ.

3. Termin wykonania zamówienia:

1) Poszczególne części zamówienia będą realizowane w terminie organizacji kursu, w ramach którego mają zostać przeprowadzone zajęcia dydaktyczne stanowiące przedmiot danej części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1A i Załączniku nr 1B do SIWZ.

2) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 31.12.2019 r.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania kursu lub zmiany planowanego terminu jego realizacji, w razie zgłoszenia się na kurs uczestników w liczbie mniejszej od 50 % liczby uczestników planowanej dla danego kursu. W takim przypadku termin realizacji kursu może zostać zmieniony na nie późniejszy niż do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego bezpośrednio po roku, w którym pierwotnie planowano realizację kursu.

4. Całkowita końcowa wartość umowy/części wskazana w sekcji V.2.4 dla części nr 82 dotyczy pierwszej edycji kursu. Przewidziano trzy edycje, na realizację których zawarto odrębne umowy. Wartość i datę umów zawartych na drugą i trzecią edycję kursu Zamawiający podał w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia opublikowanym w Dz.U. UE w dniu 3.6.2019 r. pod numerem 2019/S 105-257193.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019