We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 295190-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Halle an der Saale: Beroepsopleidingsdiensten

2019/S 120-295190

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum BB/SAT Niederlassung Halle
Postadres: Schopenhauerstr. 2
Plaats: Halle an der Saale
NUTS-code: DE
Postcode: 06114
Land: Duitsland
E-mail: REZ-BB-SAT@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 345-5249-4900
Fax: +49 345-5249-6585

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ BBSAT BaE flex AA Erfurt

Referentienummer: 901-19-BaEflex-71127
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

901-19-BaEflex-71127.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-158016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

901-19-BaEflex-71127

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen Thüringen gGmbH
Postadres: Bergstromweg 1
Plaats: Erfurt
NUTS-code: DE
Postcode: 99094
Land: Duitsland
E-mail: holland@bzt24.de
Telefoon: +49 361220470
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding