Diensten - 295198-2019

25/06/2019    S120    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 120-295198

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest
Postadres: Saonestr. 2-4
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE
Postcode: 60528
Land: Duitsland
E-mail: REZ-Suedwest@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 711-99785-302
Fax: +49 711-99785-199

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ SW U25kombi AA Stuttgart

Referentienummer: 401-19-U25kombi-00188
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Konzeption und Durchführung von Maßnahmekombinationen zur Förderung junger Menschen nach §§ 51, 53, 75 und 76 ff SGB III sowie § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. §§ 51, 53, 75 und 76 ff SGB III für ca. 594 Teilnehmerplätze im Bezirk des Regionalen Einkaufszentrums Südwest.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

401-19-U25kombi-00188

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

REZ SW U25kombi AA Stuttgart.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

401-19-U25kombi-00188

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Böblingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

REZ SW U25kombi AA Stuttgart.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist die Bewertung, ob und inwieweit das Angebot die in den Dateien A_Wertungshinweise.pdf und A_Bewertungsmatrix.pdf der Vergabeunterlagen vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181812
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

401-19-U25kombi-00188

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DAA Deutsche Angestellten-Akademie
Postadres: Steingaustr. 23
Plaats: Kirchheim
NUTS-code: DE
Postcode: 73230
Land: Duitsland
E-mail: ursula.neef@daa.de
Telefoon: +49 7021/739296
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE
Land: Duitsland
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Internationaler Bund IB Süd
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE
Land: Duitsland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

401-19-U25kombi-00188

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DAA Deutsche Angestellten-Akademie
Postadres: Steingaustr. 23
Plaats: Kirchheim
NUTS-code: DE
Postcode: 73230
Land: Duitsland
E-mail: ursula.neef@daa.de
Telefoon: +49 7021/739296
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.Bund.de
Fax: +49 228-9499-163

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019