Diensten - 295203-2019

25/06/2019    S120    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santander: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 120-295203

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gobierno de Cantabria
C/ Peña Herbosa, 29
Santander
39003
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación y Compras
Telefoon: +34 942207124
E-mail: vazquez_l@cantabria.es
Fax: +34 942207162
NUTS-code: ES130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cantabria.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Impartición de un programa de coeducación e igualdad de género y prevención y sensibilización contra la violencia de género destinado al alumnado y profesorado de centros educativos de Cantabria

Referentienummer: 7.4.24/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Impartición de un programa de coeducación e igualdad de género y prevención y sensibilización contra la violencia de género destinado al alumnado y profesorado de centros educativos de Cantabria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 93 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coeducación e igualdad de género (Educación Primaria)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
80500000
80510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES130
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Coeducación e igualdad de género (Educación Primaria).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prevención y sensibilización contra la violencia de género (ESO)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
80500000
80510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES130
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prevención y sensibilización contra la violencia de género (ESO).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-379249
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7.4.24/18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Coeducación e igualdad de género (Educación Primaria)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
María Luisa Rebolledo Deschamps
Avenida de la Bahía, 1, 7º D
Cádiz
11012
Spanje
NUTS-code: ES612
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7.4.24/18
Perceel nr.: 2
Benaming:

Prevención y sensibilización contra la violencia de género (ESO)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
María Luisa Rebolledo Deschamps
Avenida de la Bahía, 1, 7º D
Cádiz
11012
Spanje
NUTS-code: ES612
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
Avenida Pedro San Martín, s/n
Santander
39010
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia y Justicia
C/ Peña Herbosa, 29
Santander
390003
Spanje
Telefoon: +34 942207124
E-mail: vazquez_l@cantabria.es
Fax: +34 942297162

Internetadres: https://cantabria.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019