Diensten - 295206-2017

28/07/2017    S143

Nederland-Haarlem: Beheerdiensten in verband met computers

2017/S 143-295206

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Salomo
Nationaal identificatienummer: 10723942
Postadres: Garenkokerskade 19
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2013 AJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: info@salomoscholen.nl
Telefoon: +31 237078380

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salomoscholen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT beheer en hardware.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— Het beheren van de ICT omgeving van Salomo.

— Het leveren van eindgebruikers hardware.

— Het optioneel leveren van netwerkcomponenten.

— Het servicen van eindgebruikers hardware.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlem.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is uit te drukken in het aantal scholen waarvoor Salomo het bestuur vormt. Het gaat op dit moment om 17 scholen in de regio Zuid-Kennemerland. Het aantal locaties kan variëren gedurende de looptijd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 061-114262
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT beheer en hardware

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Odin Onderwijs BV
Nationaal identificatienummer: 06073970
Postadres: Expolaan 50
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7556 BE
Land: Nederland
E-mail: s.obdeijn@heutink-ict.nl
Telefoon: +31 742404606

Internetadres: http://www.heutink-ict.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kantonzaanstad@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/07/2017