Werken - 295237-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Roltrappen

2019/S 120-295237

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wiener Linien GmbH & Co KG
Nationaal identificatienummer: 9110016084503
Postadres: Erdbergstraße 202
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Markus Ehn
E-mail: markus.ehn@wienerlinien.at
Telefoon: +43 1790968601
Fax: +43 1790968009

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wienerlinien.at

Adres van het kopersprofiel: https://wstw.vergabeportal.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erneuerung von 12 Fahrtreppen in den U-Bahn Stationen SP, NP inkl. 25 Jahre Vollwartung

Referentienummer: WL-B68-G-1006-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneuerung von 12 Fahrtreppen in den U-Bahn Stationen SP, NP inkl. 25 Jahre Vollwartung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erneuerung von 12 Fahrtreppen in den U-Bahn Stationen SP, NP inkl. 25 Jahre Vollwartung

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-533308
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Erneuerungen von 12 Fahrtreppen in den U-Bahn Stationen SP, NP inkl. 25-jähriger Vollwartung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1190
Land: Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019