Dostawy - 295239-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 121-295239

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems i Huawei Technologies

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-47/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaży, dostarczenia pod wskazaną przez Zamawiającego lokalizację na terenie m.st. Warszawy i przekazania Urządzeń Zamawiającemu na podstawie protokołu określającego w szczególności odrębnie dla każdego Urządzenia (odpowiednio dla danej części – dedykowane urządzenia sieciowe wraz z wyposażeniem, licencjami, oprogramowaniem, subskrypcjami – spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy): liczbę porządkową, nazwę producenta, model oraz numer fabryczny;

2) dostarczenia licencji zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi OPZ;

3) wykonania usługi audytu konfiguracji i stosowanych technologii.

2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:

— część 1 zamówienia:

dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems w ramach infrastruktury UM,

— część 2 zamówienia:

dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 450 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems w ramach infrastruktury UM

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems w ramach infrastruktury UM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (OPZ na realizację części 1) do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (OPZ na realizację części 2) do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 063-150359
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/GP/271/III-47/20
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems w ramach infrastruktury UM

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Outsec Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Twarda 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-105
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 900 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/GP/271/III-47/20
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polintegra Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Warszawska 40/2A
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-008
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 740 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z postanowieniami działu VI ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020