Suministros - 29525-2021

21/01/2021    S14

România-Pitești: Contoare de apă

2021/S 014-029525

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Apă Canal 2000 S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 13009001
Adresă: Str. I.C. Brătianu nr. 24A
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110016
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Alice Zaidel
E-mail: achizitii@apa-canal2000.ro
Telefon: +40 248222445
Fax: +40 248222445
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apa-canal2000.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111392
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru 36 de luni: furnizare contoare de apă rece, clasa de precizie C, cu posibilitatea de citire la distanță a consumurilor, respectiv cu sistem de citire la distanță a consumurilor de apă; aparatură aferentă citirii

Număr de referinţă: 2664
II.1.2)Cod CPV principal
38421100 Contoare de apă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru 36 de luni – achizitie contoare de apa rece, clasa de precizie C, cu posibilitatea de citire la distanta a consumurilor, respectiv cu sistem de citire la distanta a consumurilor de apa; aparatura aferenta citirii. Cantatile estimate ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente, precum si caracteristicile tehnice sunt disponibile în sectiunea „Caietul de sarcini” si in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi de 15 zile, iar termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este de 10 zile fata de data-limita de depunere a ofertelor conform prevederilor legale. Ofertantii se vor asigura ca transmit solicitarile de clarificari astfel incat sa permita entitatii contractante sa respecte prevederile art. 173 din Legea 99/2016 care impun acest termen.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 070 005.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32260000 Echipament de transmisie de date
32270000 Aparate de transmisie digitală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pitesti, Str. Targu din Vale nr. 25, judetul Arges.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru 36 de luni – achizitie contoare de apa rece, clasa de precizie C, cu posibilitatea de citire la distanta a consumurilor, respectiv cu sistem de citire la distanta a consumurilor de apa, incluisv aparatura aferenta citirii (contoare Dn 15 mm – 5713 buc.; contoare Dn 20 mm – 9415 buc.; contoare Dn 30 mm – 9 buc.; contoare Dn 32 mm – 371 buc.; contoare Dn 40 mm – 61 buc.; contoare Dn 50 mm – 56 buc.; contoare Dn 65 mm – 18 buc.; contoare Dn 80 mm – 13 buc.; contoare Dn 100 mm – 5 buc.; C. module radio asociate – 15 661 buc.; module radio suplimentare – 3 430 buc.; terminal portabil compatibil, cu software „versiune noua” preinstalat – 1 buc.) conform caietului de sarcini atasat.

Cantitati estimate acord-cadru: conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini.

Cantitati estimate contract subsecvent: conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2 820 101,30 RON; valoarea maxima estimata fara TVA a acordului-cadru este: 8 070 005,00 RON. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: un contract/an.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Neincadrarea in situatile prevazute la art. 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea 99/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Gentea Cristian, Matei Ion, Stancu Daniel Sorin, Ionescu Dumitru, Nastase Ramona Gabriela, Stoicea Alin-Mihail, Neacsu Elena, Sorescu Adrian, Musat Valerica, Negoi Gheorghe, Stoicescu Alexandru, Stanciu Iulian, Badiu Nicu, Mihalcea Florea Aurel, Frîntura Adrian-Dumitru, Vorovenci Ion, Paduroiu Mihai Cristian, Foamete Mihai, Staicu Octavian Miron, Mihail Marinescu, Uta Ion Octavian, Deonise Dumitru, Marinescu Mihail, Burcus Mihai Viorel, Zamfira Cristian Andrei, Glodeanu Monica Mariana, Colcer Monica Mirela, Angelescu Constantin Liviu, Zaidel Mihaela Alice, Hutanu Alexandra Gratiela, Condurache Carmen Ionela, Modrojan Mihaela Danuta, Neagu Claudiu.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentelele justificative vor fi prezentate obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conform art. 15 din Legea 359/2004. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie cel putin egala cu suma de 2 820 000 RON sau echivalentul în alte valute.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator), conform prevederilor cuprinse în cap. V sectiunea a 7-a din Legea nr. 99/2016 si conform ghidului de utilizare DUAE din sectiunea „Informatii DUAE”, pe care le veti gasi dupa autentificarea in sistem. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care vor fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, sunt: bilanturile contabile pentru anii 2017, 2018 si 2019 sau alte documente echivalente, inregistrate la organismele abilitate, din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducere autorizata. Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca, în ultimii trei ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, a dus la bun sfârsit contracte de furnizare cu produse similare. Prin dovada prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat in ultimii trei ani, livrari de produse similare, in baza a maximum trei contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 2 820 000,00 RON. Nota: prin similar se intelege experienta ofertantului in domeniul livrarii de contoare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator), conform prevederilor cuprinse în cap. V sectiunea a 7-a din Legea nr. 99/2016 si conform ghidului de utilizare DUAE din sectiunea „Informatii DUAE”, pe care le veti gasi dupa autentificarea in sistem. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care vor fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire, sunt: copii ale unor părti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/recomandari/procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice tip de certificat sau document de buna executie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o entitate contractantă sau un beneficiar privat), care sa ateste faptul ca livrarile similare au fost efectuate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului), impreuna cu cantitatile acestora. Aceste documente enumerate mai sus nu sunt nici limitative, nici cumulative. Documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducere autorizata. Entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarilor contractelor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei: 28 201,00 RON. Termenul de valabilitate a garantiei de participare este de min. 90 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui în conformitate cu art. 42 din HG nr. 394/2016. În cazul constituirii garantiei prin virament bancar, aceasta se va vira în contul RO93BRDE030SV05734580300, deschis la BRD Pitesti. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, scanata in SEAP. În cazul în care garantia de participare se constituie în alta moneda decât moneda nationala, se va lua în calcul cursul BNR din data publicarii anuntul de participare.

1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent;

2. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări in conditiile art. 45 si art. 46 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, în condiţiile prevăzute la art. 46 alin. (3) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia entitatii contractante va fi de 0,5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA. Ofertantul declarat câştigător are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în condiţiile de mai sus cel mai tarziu în termen de cinci zile de la data semnării contractului. Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna execuţie conform prevederilor art. 48 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: în cazul în care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea în SEAP, în vederea departajarii ofertelor. Orice operator economic participant va dovedi calitatea reprezentantului sau legal pe baza unui document care atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta). În cazul în care oferta si documentele de calificare sunt semnate de o alta persoana decât reprezentantul legal, pe lânga documentele mentionate anterior ce atesta calitatea de reprezentant legal, se va prezenta procura/împuternicire speciala data de reprezentantul legal pentru acea persoana, în original. În cazul asocierii, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare asociat.

Conditii de executare si de plata a contractului: termenul de plata a facturilor este de maximum 30 de zile de la data primirii pe baza de documente justificative; procentul penalitati de intarziere este de 0,02%/zi din valoarea obligatiilor neonorate la termen.

Termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor conform prevederilor legale. Ofertantii se vor asigura ca transmit solicitarile de clarificari astfel incat sa permita entitatea contractante sa respecte prevederile art. 173 din Legea 99/2016 care impun acest termen. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari este de 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021