Werken - 295250-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties

2019/S 120-295250

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-273546)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postadres: ul. Węglowa 5
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL428
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
E-mail: joanna.muszalska@gkpge.pl
Telefoon: +48 918224251
Fax: +48 918224470

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgegiek.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgegiek.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Referentienummer: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-273546

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: