Leveringen - 295261-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Chorzów: Spoorstaven

2019/S 120-295261

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tramwaje Śląskie S.A.
Postadres: ul. Inwalidzka 5
Plaats: Chorzów
NUTS-code: PL22
Postcode: 41-506
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Oporek
E-mail: t.oporek@tram-silesia.pl
Telefoon: +48 322466061-468
Fax: +48 322510096

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tram-silesia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup szyn wraz z dostawą

Referentienummer: FZ/364/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą szyn tramwajowych 60R2/R260 oraz szyn kolejowych 49E1/R260

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą szyn tramwajowych 60R2/R260 oraz szyn kolejowych 49E1/R260 j.n.:

1. Szyny tramwajowe 60R2/R260, długości 18 mb. 317 272,50 kg (5 310 mb)

2. Szyny kolejowe 49E1/R260, długości 15 mb. 523 780,95 kg (10 605 mb)

Ww. ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę tych ilości uwzględniając realne potrzeby oraz zamianę materiałów w zależności od aktualnych potrzeb, w ramach ceny umowy.

Dostawy będą realizowane partiami transportem Wykonawcy do magazynów Zamawiającego, zlokalizowanych w Będzinie, Bytomiu, Gliwicach i Katowicach, sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy w ilościach wynikających z aktualnego w danym okresie zapotrzebowania.

Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy i jest wliczony w cenę jednostkową materiału.

Wykonawca wraz z dostawą materiału przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości wyrobu lub świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w ruchu pociągów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 30.9.2020 r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

III.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w

Zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8.Dokumenty, o których mowa w pkt 5, 6 oraz 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. ofert.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 84 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

4. O uznaniu przez Zamawiającego że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data księgowania środków na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium w formach niepieniężnych winno zostać załączone do oferty w oryginale i podpisane kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym przez wystawiającego dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, kopię umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec żadnego z wykonawców nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1, z zastrz. art. 133 ust 4 Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III 1.3 będą oceniane łącznie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółki Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, sala konferencyjna, piętro I, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami również za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu t.oporek@tram-silesia.pl, dotyczy to w szczególności przekazywania odpowiedzi na pytania Wykonawców jak również w sytuacjach wskazanych w SIWZ w Rozdziale VIII pkt 9 oraz Rozdziale IX pkt 1.

II. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III. Ofertę stanowi wypełniony w formie elektronicznej Formularz ofertowy. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy następujące oświadczenia i dokumenty tj.:

1) oświadczenie/oświadczenia JEDZ;

2) stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz z uwzględnieniem zapisów SIWZ Rozdział X pkt 5.

IV. Dokumenty wymienione powyżej sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast wadium w formach niepieniężnych winno zostać załączone do oferty w oryginale i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp.

V. Termin związania ofertą określony w Sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019