Leveringen - 295270-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Remmen en remonderdelen

2019/S 120-295270

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_71040624
Akácfa utca 15.
Budapest
1980
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Gara Richárd
Telefoon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000755722019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000755722019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vasúti járműfékbetétek beszerzése

Referentienummer: EKR000755722019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34322000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

BKV Zrt. T-413/18 Metró és villamos járművek tárcsafék- és dobfékbetétjeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében 36 hónap időtartamra.

Tapasztalati mennyiség: 5 550 db/36 hónap, alábbi részajánlattétel mellett:

1. rész ICS, MFAV tárcsafékbetétek beszerzése 2 100 db/36 hónap

2. rész ICS dobfékbetétek beszerzése 450 db/36 hónap

3. rész TW6000 tárcsafékbetét beszerzése 3 000 db/36 hónap

Az alkatrészek részletezését az ajánlati árak táblázat tartalmazza.

Az ártáblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.

További részletes műszaki, szakmai követelmények a Műszaki dokumentációban találhatók.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ICS, MFAV tárcsafékbetétek beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34322200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezesére.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. ICS, MFAV tárcsafékbetétek beszerzése 2 100 db/36 hónap tapasztalati mennyiségben

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő új tételeken felül egyéb, az eljárás — a közbeszerzési dokumentumok szerinti — tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó ajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az alkatrészeket a megadott típus illetve gyári azonosító alapján kell leszállítani. A jelenleg azonos célra alkalmazottal megegyező működőképességgel, kialakítással, műszaki paraméterekkel azonos, vagy jobb megbízhatósággal rendelkezzenek. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként meg kell adnia a szállítani kívánt termék termékgyártóját és a gyártói azonosító számát, valamint csatolnia kell valamennyi termék terméklapját vagy olyan dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható. (műszaki leírásban részletezettek szerint)

A MFAV fékbetéteket a beszállítások alkalmával az EN 10204 szabvány szerinti 2.2, vagy 3.1, 3.2 tartalmi elemekkel rendelkező vizsgálati bizonylattal kell ellátni.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő — legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással — a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek), megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vállalt szállítási határidő (max. 90 naptári nap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 1–10.

Az értékelés módszere mindkét részszempont esetén fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

90 napnál magasabb szállítási határidő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ICS dobfékbetét beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34322300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezesére.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. ICS dobfékbetét beszerzése 450 db/36 hónap tapasztalati mennyiségben

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő új tételeken felül egyéb, az eljárás — a közbeszerzési dokumentumok szerinti — tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó ajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az alkatrészeket a megadott típus illetve gyári azonosító alapján kell leszállítani. A jelenleg azonos célra alkalmazottal megegyező működőképességgel, kialakítással, műszaki paraméterekkel azonos, vagy jobb megbízhatósággal rendelkezzenek. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként meg kell adnia a szállítani kívánt termék termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint csatolnia kell valamennyi termék terméklapját vagy olyan dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható. (műszaki leírásban részletezettek szerint)

A beszállított termékeket Műbizonylattal kell ellátni és a beszállítások alkalmával át kell adni.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő — legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással — a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vállalt szállítási határidő (max. 90 naptári nap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 1–10.

Az értékelés módszere mindkét részszempont esetén fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

90 napnál magasabb szállítási határidő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TW6000 tárcsafékbetét beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34322200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezesére.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3. TW6000 tárcsafékbetétek beszerzése 3 000 db/36 hónap tapasztalati mennyiségben

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő új tételeken felül egyéb, az eljárás — a közbeszerzési dokumentumok szerinti — tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó ajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az alkatrészeket a megadott típus illetve gyári azonosító alapján kell leszállítani. A jelenleg azonos célra alkalmazottal megegyező működőképességgel, kialakítással, műszaki paraméterekkel azonos, vagy jobb megbízhatósággal rendelkezzenek. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként meg kell adnia a szállítani kívánt termék termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint csatolnia kell valamennyi termék terméklapját vagy olyan dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható. (műszaki leírásban részletezettek szerint)

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— az ajánlati felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,

— a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az ajánlatban megadott ellenszolgáltatás ellenében,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő — legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással — a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vállalt szállítási határidő (max. 90 naptári nap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 1–10.

Az értékelés módszere mindkét részszempont esetén fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik

90 napnál magasabb szállítási határidő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2018 (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele elérte

1. rész esetén a 16 650 000 HUF-ot;

2. rész esetén a 975 000 HUF-ot;

3. rész esetén a 19 575 000 HUF-ot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolási mód az ajánlatban:

— AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön feltüntetni,

— Ha AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK külön felhívása esetén):

Ajánlattevőnek (közös AT-nek):

M1: 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21.§(1a) bek. b) pont alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) és (2) bek. szerint igazolva. Referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya, mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél megnevezése, teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2: csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § (1) bek c) pont szerint az AT-nél működő, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában AK elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított 1 évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie

— AK fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez AT-nek AK kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (8) bek. értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat, igazolás, amely az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.

Rendszer karakterkorlátja miatt további nformáció a VI.3. pontban.

Eventuele minimumeisen:

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített

1. rész esetén összesen legalább 1 050 db

2. rész esetén összesen legalább 225 db

3. rész esetén összesen legalább 1 500 db vasúti járművek fékalkatrészeinek szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Kötbér:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

Késedelmi kötbér mértéke: a minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített vételár díjának 2 %-a, de legfeljebb 30 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett árukra vetített vételár 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett árukra vetített vételár 30 %-a.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1), (1b)–(1c) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)–(5) bek.-t alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek-ben foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13.§-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek.-ben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bek-ben meghatározottak szerint.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bek. második mondatának alkalmazásával.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bek. g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bek.-ben foglaltakra.

15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

16. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár a legalacsonyabb.

17. Az eljárás eredményeként részenként megkötött szerződésekben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül) /12*szerződés időbeli hatálya (hónap).

Amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül megkötésre.

18. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

19. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

20. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció — a Kbt. 41/C. § (1) bek.-ben meghatározott kivételektől eltekintve — kizárólag az EKR-en keresztül történik.

22. FAKSZ: dr. Gara Richárd (lajstromszám: 00041)

23. A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§ (2)–(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019