Leveringen - 295277-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Paks: Veiligheidskleppen

2019/S 120-295277

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35969877
Postadres: HRSZ.: 8803/17
Plaats: Paks
NUTS-code: HU233
Postcode: 7030
Land: Hongarije
Contactpersoon: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefoon: +36 75506750
Fax: +36 75508517

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.atomeromu.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.atomeromu.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000711452019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35969877
Postadres: HRSZ.: 8803/17.
Plaats: Paks
NUTS-code: HU233
Postcode: 7030
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Bachné Griezer Mária
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefoon: +36 75507363
Fax: +36 75508517

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.atomeromu.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.atomeromu.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000711452019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Súlykaros biztonsági szelepek kiváltásához szelepe

Referentienummer: EKR000711452019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42131147
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Súlykaros biztonsági szelepek kiváltásához zárt házas, rugó terhelésű biztonsági szelepek szállítása

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131147
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU233
Voornaamste plaats van uitvoering:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, HRSZ.: 8807/17.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által biztosított „Paksi Atomerőmű 1-4. blokk 11-42SG02(03)S101 biztonsági szelep műszaki specifikáció” szerinti áru szállítása.

A szállítandó mennyiség:

2019. évben: 12 darab szelep (fix mennyiség)

2020. évben: 4 darab szelep (opciós mennyiség).

2016. évtől a Paksi Atomerőmű új szabvány-előírásra, az ASME (American Society of Mechanical Engineers) szabványra tért át.

A beszerzés tárgyát képező szelepgyártásnak meg kell felelnie az ASME-szabványban előírt követelményeknek.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A zárt házas, rugó terhelésű biztonsági szelepekre vállalt jótállás időtartama a beépítés időpontjától számítva hónapokban megadva (minimum 12 hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/09/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által biztosított „Paksi Atomerőmű 1-4. blokk 11-42SG02(03)S101 biztonsági szelep műszaki specifikáció” szerinti áru szállítása.

A szállítandó mennyiség:

2020. évben: 4 darab szelep (opciós mennyiség).

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A részajánlat tétel kizárásának indoka: Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok

A jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása:

— Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.,

— Az EEKD-ban az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot,

— Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

— Az ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

— A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára,

— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

Az ajánlattevőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A közös ajánlattevőknek az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlattevők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65. § (12) bekezdés/

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:

Az ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.

Ha az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat https://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el.

Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerinti eset áll fenn, és az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor a gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Amennyiben az ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint jár el.

Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredmény-kimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele el kell, hogy érje legalább az 50 000 000 HUF értéket.

*A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: zárt házas, rugó terhelésű biztonsági szelep szállítása.

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor az ajánlattevő köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. Ez esetben az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

Közös ajánlat esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése az irányadó.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A közös ajánlattevőknek az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlattevők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös ajánlattevők képviseletében tett nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:

M.1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) teljesített, az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontban meghatározott szállítások ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) és 22. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő módon.

A referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

M.1. Csatolandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás vagy a gazdasági szereplő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) történt szállításairól.

Ha a szerződést kötő másik fél:

A) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

B) az A) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referencianyilatkozatnak/igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a szerződés tárgya, a szállítás leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen (legalább 5 darab, a megajánlani kívánt biztonsági szeleppel azonos működési elvű, zárt házas, rugó terhelésű szelep szállítása),

b) a szerződés szerinti szállítás mennyisége,

c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó és nap) figyelemmel a Rendelet 21. § (1a) b) pontjára is; ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett árubeszerzéseket (szállításokat) veszi figyelembe,

d) a teljesítés helye,

e) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.4) pontban

Eventuele minimumeisen:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) nem szállított minimum 5 darab, a megajánlani kívánt biztonsági szeleppel azonos működési elvű, zárt házas, rugó terhelésű biztonsági szelepet.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

A III.1.3) pont folytatása:

f) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,

h) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, megjelölve a szervezet fenti A) vagy B) pont szerinti besorolását.

Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A VI.3) pont folytatása:

13) A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR rendelkezései irányadóak.

14) Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 29.8.2019

15) A szerződéskötés tervezett időpontja: 9.9.2019

16) FAKSZ: Bakó Györgyi, 00601

17) A IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott időtartam (1 hónap) alatt 30 nap értendő.

A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha a közbeszerzési dokumentum - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér. Jótállási kötelezettség.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás euróban lesz meghatározva, a kifizetések is euróban történnek.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Rendelkezések, melyeket ajánlattevőnek figyelembe kell vennie:

a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c) üzleti titok: Kbt. 44. §

d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek.,

e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.

f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g) változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §

h) külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

i) közös ajánlattevő: Kbt. 35. § (2a).

A fenti rendelkezések részletezését a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

2) Az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.

3) A Kbt. 66. § (6) bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4) Minősített ajánlattevők: ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5) Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

6) Ha a KD nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.

7) Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

8) Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont, súlyszám, módszer:

Nettó ajánlati ár opcióval együtt EUR-ban, súlyszám: 95, fordított arányosítás

A zárt házas, rugó terhelésű biztonsági szelepekre vállalt jótállás időtartama a beépítés időpontjától számítva hónapokban megadva, (minimum 12 hónap) súlyszám: 5, hasznossági függvény

A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A részletes kiszámítást a KD tartalmazza.

9) A (közös) ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az ajánlatban - a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan.

11) Műszaki-szakmai ajánlat

A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— A szerződés teljesítése keretében szállításra kerülő szerelvények gyártójának rendelkeznie kell az ASME szabványi követelményeinek megfelelő gyártást igazoló ASME UV igazolással, mely igazolás másolati példányát az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlat részeként át kell adnia az ajánlatkérő részére

— Nyilatkozatot a műszaki terjedelem megismeréséről és elfogadásáról

— Ártáblázat

12) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.4) pontban

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019