Leveringen - 295280-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Vantaa: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

2019/S 120-295280

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Finavia Oyj
2302570-2
Lentäjäntie 3
Vantaa
01530
Finland
Contactpersoon: Annaleena Kiikonen
Telefoon: +358 207083113
E-mail: annaleena.kiikonen@finavia.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.finavia.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243489&tpk=ac9b4774-89f8-49c0-bb1c-2f6e30903faf
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Finavia Oyj:n näyttömonitorien hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Finavia Oyj:n lentoasemille asennettavat näyttömonitorit (näytöt), joita hankitaan puitejärjestelyn aikana (optiovuodet mukaan lukien) tämän hetkisen arvion mukaan noin 1 000-2 000 kappaletta. Näyttöjä tilataan sopimuskauden aikana tilaajan tarpeen mukaisesti. Hankittavien näyttöjen koot ja näyttöjä koskevat vaatimukset vaihtelevat toimituskohteen mukaisesti.

Hankinnassa Finavia kilpailuttaa puitejärjestelyn, johon valitaan kaksi (2) toimittajaa. Puitejärjestely on voimassa ensin määräaikaisena kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Finavialla on oikeus jatkaa puitejärjestelyä yhteensä kuuden (6) optiovuoden ajan. Optiot otetaan käyttöön yksi (1) optiovuosi kerrallaan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Finavia Oyj:n lentoasemille asennettavat näyttömonitorit (näytöt), joita hankitaan puitejärjestelyn aikana (optiovuodet mukaan lukien) tämän hetkisen arvion mukaan noin 1 000-2 000 kappaletta. Näyttöjä tilataan sopimuskauden aikana tilaajan tarpeen mukaisesti. Hankittavien näyttöjen koot ja näyttöjä koskevat vaatimukset vaihtelevat toimituskohteen mukaisesti.

Hankinnassa Finavia kilpailuttaa puitejärjestelyn, johon valitaan kaksi (2) toimittajaa. Puitejärjestely on voimassa ensin määräaikaisena kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Finavialla on oikeus jatkaa puitejärjestelyä yhteensä kuuden (6) optiovuoden ajan. Optiot otetaan käyttöön yksi (1) optiovuosi kerrallaan.

Alustavan suunnitelman mukaisesti nyt vuoden 2019 aikana tilataan 150-180 näyttöä.

Finavia pidättää oikeuden muuttaa tilattavien näyttöjen määriä ja toimitusaikataulua. Tarjouspyynnön liitteessä 1. Hinnat on lueteltu yleisempiä näyttömerkkejä ja -malleja, joita Finavia tilaa käyttöön lentoasemille perustuen muun muassa yhteensopivuus- ja toiminnallisiin näkökulmiin. Näiden liitteessä mainittujen näyttömerkkien ja -mallien lisäksi tilaajalla on oikeus tilata myös muita merkkejä ja malleja vastaavaan käyttöön lentoasemille.

Hankinta toteutetaan käyttäen rajoitettua menettelyä. Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia vaadittuine liitteineen. Osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun voivat jättää kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat. Soveltuvuusvaatimukset on ilmoitettu hankintailmoituksessa.

Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö valitsee viisi (5) tarjoajaa toiseen vaiheeseen eli varsinaiseen tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheeseen. Ehdokkaiden valinta tarjoajiksi on tarkemmin kuvattu hankintailmoituksen liitteessä 1 Ehdokkaiden valinta tarjoajiksi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Puitejärjestely on voimassa ensin määräaikaisena kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Finavialla on oikeus jatkaa puitejärjestelyä yhteensä kuuden (6) optiovuoden ajan. Optiot otetaan käyttöön yksi (1) optiovuosi kerrallaan.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019